Jaarstukken 2017

Welkom

Het college van B&W heeft de Jaarstukken 2017, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, aangeboden aan de gemeenteraad. Hieruit blijkt dat in 2017 de gemeente Gorinchem zich volop heeft ingezet om het wonen, werken en leven in Gorinchem aantrekkelijker te maken. De gemeente deed dit vaak samen met de stad of op initiatief van de Gorcumers of van samenwerkingspartners. Hiermee zijn in het laatste jaar van de huidige coalitie alle punten uit het coalitieakkoord en de raadsbrede aanvulling op het coalitieakkoord gerealiseerd dan wel in uitvoering genomen.

In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. Nieuw in de jaarstukken 2017 is dat per programma inzicht wordt gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale heffingen.

De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop. Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.

Er is sprake van een gezonde financiële huishouding. Het netto jaarrekeningresultaat van circa € 1 mln. wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, ook die is inmiddels van ruim voldoende omvang.

Via de blauwe Menu knop kunt u navigeren naar de zes onderdelen van de jaarstukken. Wilt u de jaarstukken geheel of gedeeltelijk downloaden? U kunt met de PDF-opties per onderdeel aangeven of u de teksten en tabellen wilt toevoegen aan uw persoonlijke PDF.