Afkortingenlijst

A

 • APV: Algemene Plaatselijke Verordening
 • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

B

 • BALV: Bijzondere algemene ledenvergadering
 • BBV: Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeente
 • BIG: Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten
 • BIZ: Bedrijven Investeringszone
 • BLVS: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
 • BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA: Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BOR: Besluit Omgevingsrecht
 • BRTA: Beleidsrijk regionaal transitie arrangement
 • Brzo bedrijven: Besluit Risico’s Zware Ongevallen
 • BZK: Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties
 • B&W: Burgemeester en Wethouders

C

 • COA: Centraal Orgaan Asielzoekers
 • COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie
 • CPB: Centraal Plan Bureau
 • CUR: Camera Uitleesruimte

D

 • DCMR: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
 • DG&J: Dienst Gezondheid en Jeugd
 • DVO: Dienstverleningsovereenkomst

F

 • FIC: Ferry Innovation Centre
 • Wet FIDO: Wet Financiering Decentrale Overheden

G

 • GBA: Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 • Gevudo: vuilverwerking Dordrecht en omstreken
 • GIDS programma: Gezond in de Stad
 • GR: Gemeenschappelijke Regeling
 • GRP: Gemeentelijk RioleringsPlan
 • GHOR: De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

H

 • HBO: Hoger beroepsonderwijs
 • Strategisch HRM: Human resource management
 • HVC: Huisvuil Verbranding Centrale
 • HVI: Huis van Inspiratie

I

 • IHP: Integrale Huisvestingsplan
 • IKC: Integraal Kind Centra
 • ISK: Internationale Schakelklas
 • ISMS: Information Security Management System
 • Beheersplan I&A: Informatisering en Automatisering

K

 • KCC: Klantencontactcentrum

M

 • MBP: Milieubeleidsplan
 • ME: Maatschappelijke Effect
 • MLL: MerwedeLingeLijn
 • MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
 • MPG: Meerjaren Progamma Grondbedrijf

N

 • NCW: Netto Contante Waarde
 • NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
 • NNB: Nog Niet Bekend

O

 • OAB: Onderwijsachterstandenbeleid
 • OHW: Oude Hollandse Waterlinie
 • OPP: Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector
 • OZB: Onroerende zaak belasting
 • OZHZ: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

 • PI: Prestatie Indicator
 • PKB: Private Kwaliteitsborging in de Bouw
 • PPN: Perspectiefnota
 • P&C cyclus: Planning en control cyclus

R

 • RIEC: Informatie- en Expertise Centrum (aanpak georganiseerde criminaliteit)
 • RMA: Regionale Maatschappelijke Agenda
 • RODAV: Reizigersoverleg Dordrecht Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • ROM-S: Regionale ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen
 • RUN: Regionaal UitvoeringsNiveau
 • RvS: Raad van State
 • RZB: Roerende zaakbelasting

S

 • SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
 • SO: Service Organisatie Jeugd

T

 • TV: Taakveld

U

 • UA: Coöperatie parkeerservice uitgesloten aansprakelijkheid

V

 • VAR: Veiligheidalliantie Rotterdam
 • VBOR: Visie Beleidsplan Openbare Ruimte
 • VNG: Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • VPB: Vennootschapsbelasting
 • VSV: Vroegtijdige schoolverlaters
 • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid

W

 • Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • WEW: Waarborgfonds eigen woningen
 • WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WNT: Wet Normering Topinkomens
 • WOZ: Wet onroerende zaakbelasting
 • WSW: Waarborgfonds sociale woningbouw

Z

 • ZHZ: Zuid-Holland Zuid