Mutaties reserves 2017 uitgesplitst

Mutaties reserves
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking )

Saldo ultimo 2016

Saldo ultimo 2017

Mutatie 2017

Algemene reserve:

Algemene reserve

31.646

35.669

4.023

Subtotaal algemene reserve

31.646

35.669

4.023

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen

11.700

14.559

2.859

Subtotaal bestemmingsreserves

11.700

14.559

2.859

Totaal reserves

43.346

50.228

6.882

Mutaties 2017 algemene reserve

Algemene reserve (bedragen in € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2017

Onttrekking 2017

Mutaties algemene reserve:

Algemene reserve

Rekeningresultaat 2016

2.290

Resultaat turaps

898

Reserve risicotoeslag ruimte voor de rivier

857

Cultuurhuis

37

Stadspodia

50

Overige mutaties

65

Subtotaal mutaties algemene reserve

4.110

87

Totaal mutaties algemene reserve

4.110

87

Totaal mutaties

4.023

Mutaties 2017 bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Storting 2017

Onttrekking 2017

Mutaties bestemmingsreserves:

Automatisering

Overige mutaties

290

454

Museum

Opheffen reserve

3

Infrastructuur

Bijdrage bovenwijks cv hoog dalem

335

Rekeningresultaat 2016

459

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Tarieven rekening

174

Combinatiefuncties

Resultaat combinatiefuncties

59

Risicotoeslag ruimte voor de rivier

Rekeningresultaat 2016

-83

Opheffen reserve

924

Sociaal domein

Rekeningresultaat 2016

2.657

Overige mutaties

562

314

Lift station

Vorming reserve ivm doorschuiven uitgaven

600

Afschrijvingsreserves:

Schrobmachine parkeergarage

34

Totaal mutaties bestemmingsreserves

4.820

1.961

Totaal mutaties

2.859