Verloopoverzicht saldo reserves

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2016

2017

Algemene reserve:

Algemene reserve

31.646

35.669

Subtotaal algemene reserve

31.646

35.669

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserves algemeen:

- automatisering

1.054

890

- museum

3

-

- infrastructuur

3.546

4.340

- egalisatiereserve afvalstoffenheffing

174

-

- stegen binnenstad

50

50

- station Papland

1.800

1.800

- combinatiefuncties

399

340

- bonus revitalisering Avelingen

990

990

- risicotoeslag Ruimte voor de Rivier

1.007

-

- overdracht beheer panden Staerk

283

283

- sociaal domein

2.361

5.266

- lift station

-

600

- afschrijvingsreserves

34

-

Subtotaal bestemmingsreserves

11.700

14.559

Totaal reserves

43.346

50.228