Mutaties voorzieningen 2017 uitgesplitst

Mutaties voorzieningen
(bedragen x € 1.000 / - = onttrekking of besteding)

Saldo ultimo 2016

Saldo ultimo 2017

Mutatie 2017

Voorzieningen:

Voorzieningen algemeen

22.205

17.549

-4.656

Voorzieningen grondexploitaties

20.675

19.926

-749

Totaal voorzieningen

42.880

37.475

-5.405

Mutaties 2017 voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Soort mutatie

Dotatie 2017

Besteding 2017

Mutaties voorzieningen algemeen:

Pensioentegoeden bestuurders

Voorziening bijstellen naar contante waarde

125

Uitbetaling pensioenen

20

Wachtgelden

Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose

42

Bijstellen voorziening op basis van meerjarige prognose

51

Uitgaven wachtgelden

289

Overmatig verlof/spaarsaldo

Restant overmatig verlof 2016

10

Dubieuze debiteuren

Aanpassen en vrijval voorziening

25

416

Rioolheffing

Egalisatie tarieven

66

Vervangingsvoorziening riolering

Begrote investering / uitgaven GRP 2017

760

Kapitaallasten

12

Werkelijke uitgaven GRP 2016 en GRP 2017

753

Afwaardering bedrijfsgebouwen

Vrijval

23

Afwaardering woningen

Vrijval

2

Afwaardering gronden

Vrijval

1.266

Afwaardering voorraden

Vrijval in verband met verkoop voorraden

771

Afwaardering erfpacht

Vorming voorziening ivm lagere marktwaarde

349

Afkoopsommen grafrachten

Vooruitontvangen afkoopsommen grafrechten

165

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

Bodemgelden 2005-2010

4

MOP's (meerjarenonderhoudsplan)

Dotaties 2017

1.808

Onttrekkingen 2017

1.783

Hoog Dalem

Herziening 1-1-2018 - bijstelling risico's

2.370

Subtotaal mutaties voorzieningen algemeen

3.227

7.883

Mutaties voorzieningen grondexploitaties:

Mollenburg

Rentetoevoeging

242

Herziening 1/1/2018

1.073

Lingewijk Zuid

Rentetoevoeging

22

Herziening 1/1/2018

217

Bedrijventerrein Gorinchem Noord

Rentetoevoeging

149

Herziening 1/1/2018

306

Restantkosten Den Haan

Subtotaal mutaties voorzieningen grondexploitaties

630

1.379

Totaal mutaties voorzieningen

3.857

9.263

Totaal mutaties

-5.405