Verloopoverzicht saldo voorzieningen

Saldo ultimo boekjaar
(bedragen x € 1.000 / - = nadeel)

2016

2017

Voorzieningen:

Voorzieningen algemeen

22.205

17.549

Voorzieningen grondexploitaties

20.675

19.926

Totaal voorzieningen

42.880

37.475

De voorzieningen € 37,5 miljoen zijn inclusief de gevormde verliesvoorzieningen van grondexploitaties € 19,9, de voorziening dubieuze debiteuren € 0,3 miljoen en de voorziening afwaardering vastgoed € 3,4 miljoen. Deze drie genoemde voorzieningen mogen echter niet op de post "voorziening" op de balans worden opgenomen, maar moeten conform de verslaggevingsregels worden verwerkt in de balansposten voorraden, debiteuren en activa