Algemeen

De jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken volgen de opzet van de begroting 2017. In het jaarverslag wordt per programma ingegaan op de bereikte resultaten, de ondernomen acties en de daarmee gemoeide financiën. De financiële overzichten per programma zijn onderverdeeld naar taakvelden, conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Taakvelden waarbij de verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting groter zijn dan € 50.000, worden toegelicht. De toelichtingen zijn op hoofdlijnen en gaan in op de grote verschillen of politiek relevante onderwerpen. Nieuw in de jaarstukken 2017 is dat per programma inzicht wordt gegeven in de verstrekte subsidies en in de gedane investeringen. De verschillende verplichte paragrafen geven o.a. inzicht in onderwerpen als het weerstandsvermogen, de financiering, het grondbeleid en lokale heffingen.

De jaarrekening geeft vervolgens inzicht in de lasten en baten op programmaniveau, de indicatie of deze incidenteel of structureel van aard zijn, de balans en een toelichting daarop.

Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waarin de mutaties op de reserves en voorzieningen zijn weergegeven en de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen is opgenomen.