Ontwikkeling algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve in 2017 is als volgt:

Saldo algemene reserve
(bedragen in € x 1.000)

2017

Stand 1-1-2017

31.646

Resultaatbestemming 2016

2.290

Opheffen bestemmingsreserve ruimte voor de rivier (raad feb. 2017)

857

Begrotingssaldo 2017, incl. Turap

876

Saldo algemene reserve ultimo boekjaar

35.669

In de begroting 2017 bedroeg de stand van de algemene reserve € 31,6 mln. Met de vaststelling van de resultaatbestemming over het boekjaar 2016 werd daar zo'n € 2,3 mln. aan toegevoegd. In de raadsvergadering van februari is besloten om de bestemmingsreserve ruimte voor de rivier op te heffen en het saldo van deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve.

Het begrotingssaldo 2017 bedroeg bij de vaststelling van de begroting ca. € 0,4 mln. Mede als gevolg van de septembercirculaire 2016 en 2017 is het begrotingssaldo uiteindelijk uitgekomen op afgerond € 0,9 mln. Dit saldo is conform besluitvorming toegevoegd aan de algemene reserve.

De omvang van de algemene reserve is hiermee uitgekomen op ca. € 35,7 mln. Afgezet tegen de risico's die in de jaarrekening zijn opgenomen, is het weerstandsvermogen (inclusief de overige onderdelen van het weerstandsvermogen, zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing) ruim 2 maal de omvang van de gekwantificeerde risico's van ca. € 17,5 mln. Met de bestemming van het jaarrekeningresultaat is in bovenstaand overzicht nog geen rekening gehouden.