Ontwikkelingen investeringen

In 2017 bedroeg het totaal aan geautoriseerde investeringen € 54,4 mln. Hiertegenover staat € 5,8 mln. aan baten die direct aan de investeringen kunnen worden toegeschreven. Het restant zal via afschrijving in de komende jaren in de begrotingen en jaarrekening terechtkomen. Van de beschikbaar gestelde € 54,4 mln. was tot en met 2017 € 21,8 mln. besteed. Het grootste gedeelte van de onderbesteding ten opzichte van de planning wordt verklaard door het doorschuiven van de geplande investeringen voor het Station in Gorinchem-Noord (€ 6,8 mln.) en het Integraal HuisvestingsProgramma (IHP) onderwijs (€ 7,5 mln.)

De definitieve beslissing over de aanleg van een station in Gorinchem-Noord is uitgesteld tot na de vorming van een nieuw college in 2018. Van de beschikbaar gestelde € 8,8 mln. is tot op heden zo'n € 2 mln. besteed, voornamelijk voor grondverwerving en het Gorinchems aandeel in de regionaal gedeelde kosten voor de aanleg van de Merwede-Lingelijn. Voor het IHP Gorinchem Oost is een budget van € 7,5 mln. tot op heden onbesteed gebleven, over de gewijzigde inzet van dit budget is op 18 mei 2017 door de gemeenteraad een nader besluit genomen. In het kader van de uitvoering van het IHP Voortgezet Onderwijs 2011 is door de gemeenteraad op 5 oktober 2017 een besluit genomen over de uitbreiding van Gomarus en het ‘oormerken’ van het restantkrediet voor het IHP-Voortgezet onderwijs. Hierop resteert ultimo 2017 € 4,4 mln. De eerste uitgaven zullen in 2018 plaatsvinden.

Enkele grote investeringen die in 2017 zijn uitgevoerd:

  • De gerenoveerde locatie Bauerstraat/Hiemstralaan voor de clustering speciaal onderwijs Rotonde/Yulius;
  • De aanpassing van de aansluiting van Gorinchem-Oost op de A15;
  • De aanleg van 2 watervelden en een zandingestrooid kunstgrasveld bij sportvereniging G.H.C. Rapid.

Voorgesteld wordt om de onbenutte investeringsruimte voor die investeringen die nog niet gereed zijn, beschikbaar te houden voor de verdere afronding in de komende jaren. Voor een nadere toelichting op de investeringen, wordt verwezen naar de toelichting op de diverse programma's.