Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

  1. de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
  2. het overzicht van baten en lasten;
  3. een recapitulatie van het structureel begrotingsevenwicht;
  4. het overzicht begrotingsonrechtmatigheid;
  5. de balans;
  6. toelichting op de balans;
  7. publicatieplicht Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT);
  8. de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

In dit hoofdstuk zullen bovenstaande onderdelen achtereenvolgens behandeld worden. Bij het overzicht van baten en lasten zal tevens het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden meegenomen. Tevens is in de bijlage het rapport Interbestuurlijk Toezicht toegevoegd.