Balans per 31 december 2017

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2016

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

1.104

1.208

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

104

115

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.000

1.093

Materiële vaste activa

160.665

161.785

Investeringen met een economisch nut

- in erfpacht uitgegeven gronden

482

1.217

- overige investeringen met een economisch nut

117.544

119.706

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

26.180

26.900

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

16.459

13.962

Financiële vaste activa

3.289

3.328

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

2.439

2.438

Overige langlopende leningen

850

890

Totaal vaste activa

165.058

166.321

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

47.772

46.936

Grond- en hulpstoffen

2

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

46.644

46.051

Gereed product en handelsgoederen

1.126

883

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.751

8.507

Vorderingen op openbare lichamen

5.705

4.798

Overige vorderingen

4.046

3.709

Liquide middelen

380

460

Kassaldi

93

66

Banksaldi

287

394

Overlopende activa

9.557

9.261

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.344

1.493

Overige overlopende activa

8.213

7.768

Totaal vlottende activa

67.460

65.164

TOTAAL ACTIVA

232.518

231.485

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2016

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

60.000

50.890

Algemene reserve

35.669

31.646

Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

-

174

- overige bestemmingsreserves

14.559

11.526

Gerealiseerde resultaat

9.772

7.544

Voorzieningen

13.824

16.375

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

6.824

9.646

Onderhoudsvoorzieningen

4.099

4.073

Door derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

2.425

2.198

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

476

458

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

139.604

151.609

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

109.103

120.108

- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

25.000

26.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

1

1

Totaal vaste passiva

213.428

218.874

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar

10.376

4.718

Banksaldi

4.824

-

Overige schulden

5.552

4.718

Overlopende passiva

8.714

7.893

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.718

7.043

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

693

624

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

303

226

Totaal vlottende passiva

19.090

12.611

TOTAAL PASSIVA

232.518

231.485

Gewaarborgde geldleningen

797.363

820.839

Gewaarborgde garantstellingen

14.332

14.699