Overzicht begrotingsonrechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheid

In de begroting (na wijziging) zijn de lasten opgenomen. Bestedingen boven het begrotingsbedrag op programmaniveau zijn onrechtmatige uitgaven, ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd. Ook overschrijdingen op investeringskredieten zijn onrechtmatig. Conform het vigerende afwijkingenbeleid, worden beïnvloedbare afwijkingen boven de € 50.000 (en nieuw beleid) vooraf voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor investeringen ligt deze grens op € 100.000 (en op minimaal 10% van het investeringsbedrag). Overige afwijkingen worden achteraf verantwoord door het college. Voor zover de budgetten m.b.t. laatstgenoemde afwijkingen niet bij de Turap zijn bijgesteld, wordt hierover verantwoording afgelegd in de jaarrekening. In de hieronder opgenomen overzichten is weergegeven voor welke programma's en bij welke investeringen sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen worden ieder afzonderlijk toegelicht. Afhankelijk van de oorzaak van de overschrijding en de mate van beïnvloedbaarheid ervan, tellen de overschrijdingen al dan niet mee in het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Met het vaststellen van de jaarrekening autoriseert de gemeenteraad deze onrechtmatigheden.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2017 na wijziging

Jaar-rekening 2017

Begrotings-afwijking

Lasten

Lasten

Lasten

Programma Bestuur en Ondersteuning

2.954

2.637

317

Programma Veiligheid

5.238

5.176

63

Programma Verkeer en vervoer

9.345

9.776

-431

Programma Economie

11.906

4.555

7.351

Programma Onderwijs

9.050

8.825

224

Programma Sport, cultuur en recreatie

10.099

10.075

24

Programma Sociaal domein

45.091

44.623

468

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

8.940

9.123

-183

Programma VROSV

13.009

12.226

783

Totaal programma's

115.632

107.017

8.615

Algemene dekkingsmiddelen Overhead, VPB en Onvoorzien

15.497

15.045

452

Totaal

131.129

122.062

9.066

Programma 3 Verkeer en Vervoer.

De overschrijding is voornamelijk het gevolg van de aanvaringsschade bij de Veerdienst. Voor de daarmee verband houdende incidentele kosten ad € 492.000 is een claim neergelegd bij de verzekeringsmaatschappij. Omdat de extra lasten worden gedekt door de verzekering, telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel over de begrotingsonrechtmatigheid.

Programma 8 Volksgezondheid en Duurzaamheid

Waardlanden heeft het afgelopen jaar te maken gekregen met een forse toename van de kosten van afvalverwerking. Er is sprake van een relatieve stijging van ongeveer 5% in de aangeleverde tonnages door onder andere het aantrekken van de economie. Aan de andere kant is er sprake van een stijging van de tarieven, die Waardlanden moet betalen aan derden. Op basis van de huidige inzichten zullen de kosten over 2017 de begroting met € 270.000 overschrijden. Voor het ontstane tekort wordt een beroep gedaan op de egalisatiereserve reiniging. Vanwege het feit dat de reserve niet toereikend is voor dit tekort, komt het restant van het tekort ten laste van het jaarrekeningsaldo. Omdat het hier gaat om een overschrijding die (grotendeels) gedekt wordt door bijdragen van derden, telt deze overschrijding niet mee voor het oordeel over de begrotings- onrechtmatigheid.

Begrotingsonrechtmatigheid
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Investering

Lasten

Lasten

Saldo

Restauratie Lingehaven

873

894

-21

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan fase 2

328

366

-38

Brede school Schuttersplein

9.811

10.033

-222

Sportaccommodatie "De Hoefslag"

3.607

3.720

-113

Erfpacht hotel Buiten de Waterpoort

100

174

-74

Totaal

14.719

15.187

-468

Op de volgende investeringsbudgetten is sprake van een overschrijding op de lasten, waarbij de investeringen met overschrijdingen kleiner dan € 10.000 niet zijn opgenomen.

Restauratie Lingehaven
Er zijn noodzakelijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, die niet opgenomen zijn in het meerjarenonderhoudsplan, maar wel subsidiabel zijn. Deze werkzaamheden zijn ten laste gekomen van dit krediet en hebben een overschrijding veroorzaakt. Deze extra uitgaven hebben wel geleid tot extra inkomsten, waardoor het totaal van uitgaven en inkomsten binnen de raming blijft. Vanwege de extra inkomsten ter dekking van de overschrijding, telt deze niet mee in het oordeel over de begrotingsonrechtmatigheid.

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan fase 1 en 2
De eerste en tweede fase van de herinrichting van de schoolomgeving Stalkaarsen zijn inmiddels afgerond. Door een te optimistische wijze van begroten en de participatie met burgers die op onderdelen voor aanpassing van het oorspronkelijke plan zorgden, is er sprake van een tekort van ca. € 40.000. Voor de derde en laatste fase van de herinrichting wordt op dit moment een voorstel aan de raad voorbereid, waarbij dit tekort financieel wordt betrokken. Deze afwijking valt binnen kaders van de financiële verordening, waarbij afwijkingen van minder dan € 100.000 achteraf aan de gemeenteraad worden verantwoord. Deze overschrijding maakt onderdeel uit van de begrotingsonrechtmatigheid.

Brede school Schuttersplein
Op verzoek van huurders zijn extra werkzaamheden uitgevoerd, die doorberekend worden aan de huurders. Deze extra werkzaamheden zijn ten laste gekomen van dit krediet en hebben een overschrijding veroorzaakt. De extra uitgaven zijn verdisconteerd in de huuropbrengsten en daarmee uiteindelijk gedekt. Vanwege deze opzet telt de overschrijding niet mee in het oordeel over de begrotingsonrechtmatigheid.

Sportaccommodatie "De Hoefslag"
De overschrijding op deze investering van € 113.000 is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de investeringskosten in eerste instantie met kostprijsverhogende BTW zijn opgenomen. De belastingdienst betaalt de BTW die terug te vorderen is, terug in 7 termijnen. De laatste termijn wordt in 2018 ontvangen. Er resteert in 2018 een overschrijding van € 35.000,-. In begroting 2017 (en verder) is rekening gehouden met de hogere kapitaallasten. Deze overschrijding is reeds in eerdere jaarrekeningen opgenomen en geautoriseerd en daarmee telt hij niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel over 2017.

Erfpacht hotel Buiten de Waterpoort
Bij de tussenrapportage hebben wij u de overschrijding van het krediet gemeld, toe te schrijven aan onvoorziene kosten van o.a. asbestsanering en ernstige bodemverontreiniging. Het werk heeft een ook een jaar stilgelegen als gevolg van de vondst van archeologische resten. De werkzaamheden die voor rekening van de gemeente komen zijn nog niet afgerond. Zo zal het openbaar gebied na de bouw van het hotel opnieuw ingericht moeten worden. Wij kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen hoe hoog de overschrijding van het krediet uiteindelijk zal worden. De huidige overschrijding valt binnen de kaders van de financiële verordening waarbij achteraf verantwoording aan de gemeenteraad wordt afgelegd. Hij telt mee als begrotingsonrechtmatigheid.