Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle in de jaarstukken 2017 opgenomen baten en lasten inclusief de mutaties in de reserves per programma. Dit overzicht geeft een integraal beeld van alle incidentele en structurele baten en lasten die zijn opgenomen in de programmaverantwoording.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Jaar-rekening 2017

Saldo 2017

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning

3.718

1.382

2.954

1.385

2.637

1.511

317

126

443

Programma Veiligheid

4.946

770

4.497

723

4.576

1.026

-78

303

225

Programma Verkeer en vervoer

9.295

4.017

9.345

4.017

9.776

4.301

-431

284

-146

Programma Economie

13.318

12.492

11.906

10.357

4.555

4.107

7.351

-6.250

1.101

Programma Onderwijs

8.597

2.527

9.050

2.430

8.825

2.846

224

416

640

Programma Sport, cultuur en recreatie

9.748

2.373

10.099

2.297

10.075

2.650

24

353

376

Programma Sociaal domein

42.458

11.101

44.529

11.805

44.061

13.385

468

1.580

2.047

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

8.604

7.602

8.853

7.764

9.123

7.740

-270

-25

-295

Programma VROSV

13.715

13.232

12.674

12.078

11.891

16.032

783

3.954

4.737

Totaal programma's

114.398

55.495

113.907

52.856

105.520

53.598

8.387

742

9.129

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

46

11.470

46

11.735

35

11.569

11

-166

-155

Dividend

59

1.023

59

1.063

65

1.058

-7

-5

-11

Saldo van de financieringsfunctie

-

1.903

-

2.160

-

2.176

-

16

16

Algemene uitkeringen

-

57.371

-

58.478

-

58.558

-

80

80

Overige algemene dekkingsmiddelen

656

185

320

2.123

284

2.142

36

19

55

Overzicht overhead

11.250

545

12.821

714

12.505

719

316

5

321

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

75

-

80

-

-5

-

-5

Overzicht onvoorzien

100

-

100

-

-

-

100

-

100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

12.110

72.497

13.421

76.273

12.969

76.222

452

-51

401

Totaal saldo van baten en lasten

126.509

127.992

127.327

129.129

118.489

129.820

8.838

691

9.529

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Jaar-rekening 2017

Saldo 2017

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning

Programma Veiligheid

-

-

741

922

600

922

141

-

141

Programma Verkeer en vervoer

-

6

-

6

6

-

-

-

Programma Economie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Sport, cultuur en recreatie

-

75

-

75

-

59

-

-16

-16

Programma Sociaal domein

167

-

562

450

562

314

-

-136

-136

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

183

77

87

-

-

174

87

174

261

Programma VROSV

589

-

335

-

335

-

-

-

-

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

905

50

1.787

92

1.787

87

-

-5

-5

Overzicht overhead

290

442

290

454

290

454

-

-

-

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves

2.133

650

3.801

1.998

3.574

2.015

228

17

245

Totaal resultaat

128.642

128.642

131.129

131.127

122.062

131.835

9.066

708

9.774

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2017 na wijziging en de jaarrekening 2017 is per programma opgenomen in de programmaverantwoording.