Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel is en welk deel structureel. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. In onderstaand overzicht zijn alleen de incidentele baten en lasten weergegeven die in de jaarstukken 2017 zijn opgenomen.

Incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000; -)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Jaar- rekening 2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma Bestuur en Ondersteuning

Verkiezingen en referenda

42

-

-42

42

-

-42

35

-

-35

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

42

-

-42

42

-

-42

35

-

-35

Programma Veiligheid

Afrekening veiligheidsregio 2016

-

-

-

-

-

-

-

178

178

Project tunnel lift station

700

170

-530

150

170

20

292

170

-122

Totaal programma Veiligheid

700

170

-530

150

170

20

292

348

56

Programma Verkeer en Vervoer

Schade veerboot

-

-

-

-

-

-

492

492

-

Totaal programma Veiligheid

-

-

-

-

-

-

492

492

-

Programma Economie

Ruimte voor de rivier

-

-

-

65

145

80

-

145

145

Winstneming grondexploitatie Oost II

-

-

-

-

-

-

-

271

271

Resultaat grondexploitatie Handelskade

-

80

80

-

80

80

-

-

-

Mutatie voorziening grondexploitatie Groote Haar

-

-

-

542

-542

-

306

306

Totaal programma Economie

-

80

80

607

225

-382

-

722

722

Programma Onderwijs

Arbeidsmarktregio

-

-

-

297

-

-297

-

-

-

ESF arbeidstoeleiding

-

-

-

-

-

-

315

315

-

Totaal programma Onderwijs

-

-

-

297

-

-297

315

315

-

Programma Sport, cultuur en recreatie

Combinatiefuncties

75

-

-75

75

-

-75

59

-

-59

Extra afschrijving hockeyvelden Molenvliet

-

-

-

233

-

-233

233

-

-233

Bijdrage onderhoud molens

54

-

-54

80

-

-80

78

-

-78

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie

129

-

-129

388

-

-388

370

-

-370

Programma Sociaal domein

Sociaal domein, incidentele lasten tlv reserve

-

-

-

450

-450

314

-

-314

Onderwijs vluchtelingen

-

-

-

96

-

-96

54

-

-54

Afrekening centrumgemeente beschermd wonen

-

-

-

-

227

227

-

1.099

1.099

Bijdrage gemeente regio GGZ

-

-

-

-

156

156

-

156

156

Bijdrage centrumgemeente lokaal maatwerk

-

-

-

-

185

185

-

185

185

Totaal programma Sociaal domein

-

-

-

546

568

22

368

1.440

1.072

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

Egalisatiereserve tarieven reiniging

-

-

-

-

-

-

174

-

-174

Totaal programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

174

-

-174

Programma VROSV

Infrastructuurfonds, bijdrage CV Hoog Dalem

-

589

589

-

335

335

-

521

521

Afwaardering erfpachtgronden

-

-

-

-

-

-

349

-

-349

Vrijval voorziening Mollenburg grondexploitatie

237

-

-237

-

-

-

-

1.072

1.072

Ophoging voorz. Lingewijk Zuid grondexploitatie

-

-

-

-

-

-

217

-

-217

Winstneming grondexploitatie Kleine Haarsekade

-

-

-

-

-

-

-

118

118

Winstneming grondexploitatie Lingewijk Noord

-

-

-

-

-

-

-

437

437

Vrijval voorziening Hoog Dalem

-

-

-

-

-

-

2.370

2.370

Verkoop diverse gronden

-

-

-

-

174

174

-

190

190

Verkoop diverse panden

-

125

125

557

1.184

627

775

1.703

928

Visie van de Stad

-

-

-

113

-

-113

103

-

-103

Opbrengsten bouwvergunningen

-

-

-

-

-

-

-

208

208

Totaal programma VROSV

237

714

477

670

1.693

1.023

1.444

6.619

5.175

Programma Overhead, VPB en onvoorzien

Automatisering

442

290

-152

454

290

-164

454

290

-164

Totaal programma Overhead, VPB en onvoorzien

442

290

-152

454

290

-164

454

290

-164

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves:

Reserve revitalisering, saldo naar Algemene reserve

-

-

-

-

922

922

-

922

922

Reserve tunnel lift station

-

-

-

741

-

-741

600

-

-600

Combinatiefuncties, inzet voor uitvoering

-

75

75

-

75

75

-

59

59

Sociaal domein, inzet jeugdhulp (knoppennotitie)

167

-

-167

562

450

-112

562

314

-248

Egalisatiereserve tarieven reiniging

-

-

-

-

-

-

-

174

174

Egalisatiereserve tarieven riolering

107

-

-107

87

-

-87

-

-

-

Infrastructuurfonds, bijdrage CV Hoog Dalem

589

-

-589

335

-

-335

335

-

-335

Algemene reserve, saldo begroting en res. Revitalisering

389

50

-339

1.787

92

-1.695

1.787

87

-1.700

Bestemmingsreserve automatisering

290

442

152

290

454

164

290

454

164

Totaal mutaties reserves

1.542

567

-975

3.802

1.993

-1.809

3.574

2.010

-1.564

Totaal incidentele baten en lasten

3.092

1.821

-1.271

6.956

4.939

-2.017

7.518

12.236

4.718