Recapitulatie structureel begrotingsevenwicht

In het hieronder opgenomen overzicht zijn per programma de incidentele en structurele baten en lasten opgenomen. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van het structurele evenwicht van de begroting 2017 en de jaarstukken 2017.
In het overzicht met incidentele lasten zoals opgenomen in paragraaf 4.2 zijn de bijzonderheden of uitschieters ten aanzien van incidentele lasten of baten opgenomen. De overige lasten en baten worden beschouwd als structureel. Op basis van het hieronder opgenomen overzicht kan worden geconcludeerd dat de begroting 2017 en de jaarstukken 2017, conform de uitgangspunten van het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de (raming van) baten en lasten aantoont dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten (het structurele saldo is positief).

Het genormaliseerd rekeningsaldo (= het rekeningsaldo op basis van structurele posten) is volgens de jaarstukken 2017 ca. € 5,1 mln. voordelig.

Resultaat
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2017 na wijziging

Jaar-rekening 2017

Verschil

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Totaal

Inc.

Struct.

Programma Bestuur en Ondersteuning

-1.570

-42

-1.528

-1.126

-35

-1.091

443

7

436

Programma Veiligheid

-3.774

20

-3.794

-3.550

56

-3.606

225

36

189

Programma Verkeer en vervoer

-5.328

-

-5.328

-5.475

-

-5.475

-146

-

-146

Programma Economie

-1.549

-382

-1.167

-448

722

-1.170

1.101

1.104

-3

Programma Onderwijs

-6.619

-297

-6.322

-5.979

-

-5.979

640

297

343

Programma Sport, cultuur en recreatie

-7.802

-388

-7.414

-7.425

-370

-7.055

376

18

358

Programma Sociaal domein

-32.723

22

-32.745

-30.676

1.072

-31.748

2.047

1.050

997

Programma Volksgezondheid en Duurzaamheid

-1.089

-

-1.089

-1.384

-174

-1.210

-295

-174

-121

Programma VROSV

-596

1.023

-1.619

4.141

5.175

-1.034

4.737

4.152

585

Totaal programma's

-61.050

-44

-61.006

-51.922

6.446

-58.368

9.129

6.490

2.639

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

62.852

-164

63.016

63.253

-164

63.417

401

-

401

Mutaties reserves

-1.803

-1.809

6

-1.559

-1.564

5

245

245

-1

Totaal

-2

-2.017

2.015

9.772

4.718

5.054

9.774

6.735

3.038