Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

Aan de activazijde van de balans worden de bezittingen van de gemeente Gorinchem weergegeven.

VASTE ACTIVA

Vaste activa zijn zaken die meerjarig hun nut en waarde behouden. Uitgaven aan deze zaken worden in beginsel geactiveerd en vervolgens gedurende de gebruiksduur afgeschreven ten laste van de rekening van baten en lasten. Er wordt onderscheid gemaakt in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn kosten, gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De materiële activa zijn stoffelijk, bijvoorbeeld gebouwen, computers, sportvelden en voertuigen. De financiële vaste activa tenslotte omvatten geldleningen, beleggingen en vorderingen op lange termijn.

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:

Verloop boekwaarde immateriële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-17

Kosten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio

115

-

-

11

-

-

104

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.093

-

-

93

-

-

1.000

Totaal

1.208

-

-

104

-

-

1.104

Materiële vaste activa
Bij materiële vaste activa wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen met een economische nut en investeringen met een maatschappelijk nut. Het uitgangspunt is dat (met ingang van 2017) alle vaste activa worden geactiveerd, ook de maatschappelijke investeringen.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

In erfpacht uitgegeven gronden

1.217

482

Overige investeringen met een economisch nut

119.706

117.544

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

26.900

26.180

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

13.962

16.459

Totaal

161.785

160.665

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden weer:

Verloop boekwaarde in erfpacht uitgegeven gronden (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-17

In erfpacht uitgegeven gronden

1.217

105

840

-

-

-

482

Totaal

1.217

105

840

-

-

-

482

In verband met het besluit tot verkoop zijn acht stuks in erfpacht uitgegeven gronden voor totaal € 840.000 overgeheveld naar de voorraad bedrijfsmiddelen.

Overige investeringen met economisch nut
De investeringen met een economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:

Overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Gronden en terreinen

16.060

15.831

Woonruimten

505

474

Bedrijfsgebouwen

92.428

90.655

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.068

963

Vervoermiddelen

2.713

2.593

Machines, apparaten en installaties

1.306

1.241

Overige materiële vaste activa

5.626

5.787

Totaal

119.706

117.544

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:

Verloop boekwaarde overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Waarde-correctie

Boek-waarde 31-12-17

Gronden en terreinen

16.060

-

1.420

75

-

-1.266

15.831

Woonruimten

505

-

1

30

-

-

474

Bedrijfsgebouwen

92.428

1.792

402

3.163

-

-

90.655

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.068

1

-

51

55

-

963

Vervoermiddelen

2.713

-

-

120

-

-

2.593

Machines, apparaten en installaties

1.306

198

-

263

-

-

1.241

Overige materiële vaste activa

5.626

1.102

233

701

7

-

5.787

Totaal

119.706

3.093

2.056

4.403

62

-1.266

117.544

De desinvesteringen hebben betrekking op verkopen en buitengebruikstellingen. Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de waardecorrecties staan de correcties vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. Door aanpassing van het plangebied Groote Haar is bij gronden en terreinen onder de desinvesteringen € 1.420.000 verantwoord. In 2017 zijn deze gronden ingebracht in deze grondexploitatie onder aftrek van de hierbij behorende voorziening afwaardering € 1.143.000. In verband met het voornemen tot verkoop is het pand Tolsteeg 6 voor € 402.000 overgeheveld van bedrijfsgebouwen naar de voorraad bedrijfsmiddelen. Bij overige materiële activa zijn in verband met de aanleg van nieuwe kunstgras hockeyvelden de huidige velden buiten gebruik gesteld voor € 233.000.

De waardecorrectie over 2017 wordt hieronder toegelicht.

Voorziening lagere marktwaarde (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2016

4.735

Gronden overboeking naar grondexploitatie

-1.143

Gronden vrijval i.v.m. bijgestelde taxaties

-123

Totaal waardecorrecties in 2017

-1.266

Stand 31-12-2017

3.469

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut zijn:

Belangrijkste overige investeringen met een economisch nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Brede school Schuttersplein

9.192

213

9.288

Hard- en software

163

100

100

Kunstgrasvelden Unitas en GJS

1.284

80

985

De Rotonde en Yulius

1.853

1.649

1.797

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

997

643

664

3e veld Rapid zandingestrooid kunstgras

389

265

265

Erfpacht Buiten de Waterpoort erfpacht

100

105

174

Totaal

13.978

3.055

13.273

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Verloop boekw. overige investeringen met een econ. nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen van derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-17

Riolering

25.757

789

-

633

789

-

25.124

Overige heffingen

1.143

-

-

87

-

-

1.056

Totaal

26.900

789

-

720

789

-

26.180

De investeringen bij overige heffingen bestaan uit investeringen in steigers (kadegelden) en begraafplaatsen (lijkbezorging).

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn:

Belangrijkste investeringen met een econ.nut m.b.t. heffingen (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

GRP 2016

900

278

726

GRP 2017

760

475

475

Totaal

1.660

753

1.201

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Verloop boekwaarde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Des-
investe-ringen

Afschrij-vingen

Bijdragen
van
derden

Afwaar-deringen

Boek-waarde 31-12-17

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.696

2.092

-

465

121

-

12.202

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken investeringen vanaf 2017

-

589

-

-

-

-

589

Overige materiële vaste activa

3.266

451

-

180

52

-

3.485

Overige materiële vaste activa investeringen vanaf 2017

-

183

-

-

-

-

183

Totaal

13.962

3.315

-

645

173

-

16.459

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut dienen met ingang van 2017 volgens de checkpunten vernieuwing BBV gesplitst te worden in investeringen vanaf 2017 en investeringen voor 2017. Van de provincie Zuid-Holland is een bijdrage ontvangen van € 50.000 voor de herinrichting van de schoolomgeving Hiemstralaan. Van de gemeente Lingewaal is € 35.000 ontvangen voor de asfalteringswerkzaamheden op de Spijksedijk vanaf de gemeentegrens tot de rotonde Spijksesteeg. Voor het aanpassen van de infra op Avelingen is van de provincie Zuid-Holland een voorschot ontvangen van € 52.000.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Belangrijkste investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut (bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Besteed in 2017

Cumulatief besteed t/m 2017

Tracé Oost II aansluiting A15

3.237

2.037

3.110

Avelingen Oost

1.878

380

1.445

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan

328

214

365

Rotondes Spijksesteeg

1.401

250

951

Aanpassen Groenmarkt

250

106

106

Totaal

7.094

2.987

5.977

Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer:

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Aflossing
en
afschrijving

Bijdragen
van
derden

Boek-waarde 31-12-17

Kapitaalverstrekkingen aan

- deelnemingen

2.438

1

-

-

-

2.439

Overige langlopende leningen

890

18

-

58

-

850

Totaal

3.328

19

-

58

-

3.289

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen worden als volgt onderverdeeld:

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

218

218

Aandelen Oasen

15

15

Aandelen Eneco Groep NV

984

-

Aandelen Stedin Holding NV

-

984

Aandelen Eneco Holding NV

-

1

Certificaten Dataland

2

2

Deelneming ROM-S beheer BV

12

12

Gemeente Gorinchem deelneming BV

1.156

1.156

Deelneming MerwedeLingelijn BV

51

51

Totaal

2.438

2.439

De overige langlopende leningen worden als volgt onderverdeeld:

Overige langlopende leningen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Fietsproject

4

4

GKV

60

56

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

265

265

Dierenbescherming

114

114

SVW 2006

120

116

SVW 2010

43

42

Security 5

89

62

Dierenasiel

35

31

Stichting van Andel-Spruijt Natuurcentrum

160

160

Totaal

890

850

VLOTTENDE ACTIVA

Vlottende activa zijn bezittingen waarin het vermogen in principe voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd, zoals voorraden, vorderingen en liquide middelen.

Voorraden
De voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-16

Bruto boekwaarde 31-12-17

Netto boekwaarde 31-12-16

Netto boekwaarde 31-12-17

Grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraad)

2

2

2

2

Totaal

2

2

2

2

Onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

- woonlocaties uitleggebieden

14.776

14.113

2.678

2.846

- woonlocaties stedelijke vernieuwing

1.021

503

-94

-852

- bedrijventerrein

50.929

51.955

43.467

44.650

Totaal

66.726

66.571

46.051

46.644

Voorraad bedrijfsmiddelen

1.654

1.475

883

1.126

Totaal

68.382

68.048

46.936

47.772

In het overzicht wordt het verloop van de boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden weergegeven. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid. De bruto voorraden zijn voorraden exclusief voorzieningen; de netto voorraden zijn voorraden inclusief deze voorzieningen. Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo per ultimo 2017, is ter hoogte van dit saldo een voorziening gevormd. Panden en erfpachtgronden waarvoor het besluit tot verkoop is genomen, zijn onder de voorraad bedrijfsmiddelen opgenomen.

Verloopoverzicht in exploitatie genomen bouwgronden (bedragen x € 1.000)

Bruto boekwaarde 31-12-16

Netto boekwaarde 31-12-16

Naar voorraad bedrijfs-middelen

Investe-
ringen

Op-
brengsten

Af-
wikkeling

Bruto boekwaarde 31-12-17

Voorziening
verlies-
latend
complex

Netto boekwaarde 31-12-17

Uitleggebieden

Mollenburg

14.776

2.678

-

1.234

1.897

-

14.113

11.267

2.846

Stedelijke Vernieuwing

Lingewijk Noord

412-

412-

-

739

1.171

-

844-

-

844-

Lingewijk Zuid

725

390-

-

854

159

-

1.420

1.355

65

Kleine Haarsekade

708

708

-

170

951

-

73-

-

73-

Bedrijventerrein

Groote Haar

41.105

33.643

-

1.601

84

-

42.622

7.305

35.317

Oost II

9.824

9.824

-

578

1.069

-

9.333

-

9.333

Totaal

66.726

46.051

-

5.176

5.331

-

66.571

19.927

46.644

Nog te maken kosten

75.460

Nog te verwachten opbrengsten

119.947

Het verloop van de voorzieningen grondexploitaties wordt in onderstaand overzicht per grondexploitatie weergegeven:

Verloopoverzicht Voorzieningen grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Rente
toe-
voeging

Toevoeging

Vrijval

Aan-
wending

Boekwaarde 31-12-17

Mollenburg

12.098

242

-

1.073

-

11.267

Lingewijk zuid

1.115

23

217

-

-

1.355

Groote Haar

7.462

149

-

306

-

7.305

Totaal

20.675

414

217

1.379

-

19.927

Uitzettingen < 1 jaar
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar worden als volgt onderverdeeld:

Uitzettingen < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Gecorrigeerd saldo 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd saldo 31-12-17

Vorderingen op openbare lichamen

4.798

5.705

-

5.705

Overige vorderingen

3.709

4.328

282

4.046

Schatkistbankieren

-

-

-

-

Totaal

8.507

10.033

282

9.751

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 282.000, bepaald op basis van geschatte inningskansen. Gemeenten zijn verplicht om financiële middelen die het drempelbedrag voor schatkistbankieren overschrijden, onder te brengen bij de BNG. Voor Gorinchem is dit drempelbedrag vastgesteld op € 995.000. Dit is inclusief een drempel van € 30.000 inzake GR AV waarvoor de gemeente Gorinchem de treasury uitvoert. Ultimo 2017 zijn er geen middelen bij de schatkist ondergebracht. Voor ieder kwartaal van 2017 geldt, dat wij in het kader van het drempelbedrag géén middelen buiten 's Rijks schatkist hebben aangehouden.

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de volgende onderdelen:

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Kassaldi

66

93

Banksaldi

394

287

Totaal

460

380

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.493

1.344

Overige nog te ontvangen bedragen

7.768

8.213

Totaal

9.261

9.557

Onder de post Vooruitbetaalde bedragen zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2017 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het dienstjaar 2018. Nog te ontvangen bedragen zijn opbrengsten die in 2017 als baat zijn geboekt, maar pas in een volgend jaar daadwerkelijk tot een ontvangst leiden.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Van Nederlandse en Europese overheden nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-16

Toevoegingen

Ontvangen bijdragen

Saldo 31-12-17

Prov ZH exploitatiebijdrage veerdienst Werkendam

135

-

101

34

Prov ZH duurzaam veilige weginrichting

55

-

55

-

Prov ZH mobiliteit

9

-

9

-

Prov ZH toegankelijkheid bushaltes

38

21

38

21

VRZHZ kosten beveiliging

-

-

-

-

VRZHZ stallingsvergoeding

20

17

20

17

Gemeente Zaltbommel exploitatiebijdrage veerdienst

405

401

405

401

Gemeente Dordrecht beschermd wonen

798

871

798

871

Oevergemeenten veerdienst Werkendam

33

-

33

-

Totaal

1.493

1.310

1.459

1.344

PASSIVA

Aan de passivazijde van de balans staan het vermogen en de schulden van de gemeente Gorinchem.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de gemeente wordt gevormd door de reserves en het rekeningresultaat. Over de verdeling van het resultaat beslist de raad bij het vaststellen van de jaarstukken.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Algemene reserve

31.646

35.669

Gerealiseerde resultaat

7.544

9.772

Bestemmingsreserves

- voor egalisatie van tarieven

174

-

- overige bestemmingsreserves

11.526

14.559

Totaal

50.890

60.000

Onderstaand overzicht geeft het verloop per reserve weer:

Verloopoverzicht Reserves (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2016

Boekwaarde 31-12-17

Algemene reserve

31.646

1.820

87

2.290

35.669

Egalisatie van tarieven

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

174

-

174

-

-

Overige bestemmingsreserves

Automatisering

1.054

290

454

-

890

Afschrijvingsreserve

34

-

34

-

-

Museum

3

-

3

-

-

Infrastructuur

3.546

335

-

459

4.340

Station Papland

1.800

-

-

-

1.800

Stegen binnenstad

50

-

-

-

50

Combinatiefuncties

399

-

59

-

340

Bonus revitalisering Avelingen

990

-

-

-

990

Risicotoeslag Ruimte voor de Rivier

1.007

-

924

-83

-

Sociaal domein

2.360

562

313

2.657

5.266

Staerk

283

-

-

-

283

Lift station

-

600

-

-

600

Totaal

43.346

3.607

2.048

5.323

50.228

Onder bestemming resultaat staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Voor verdere informatie over de reserves wordt verwezen naar de bijlage Reserves. In de nota Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen die in 2017 is vastgesteld, zijn een aantal naamswijzigingen van reserves doorgevoerd. Van het rekeningresultaat 2016 is in 2017 € 2.221.000 toegevoegd aan de exploitatie.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden o.a. verplichtingen en verliezen als gevolg van risico's opgenomen waarvan de omvang onzeker, maar toch redelijkerwijze in te schatten is.

Onderstaand overzicht geeft het verloop per voorziening weer:

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-17

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioentegoeden bestuurders

3.724

-

124

20

3.580

Wachtgelden

1.702

42

51

289

1.404

Overmatig verlof/spaarsaldo

295

-

10

-

285

Hoog Dalem

3.925

-

2.370

-

1.555

Onderhoudsvoorzieningen

Meerjarenonderhoudsplan

4.073

1.809

370

1.413

4.099

Door derden verkregen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

30

-

-

4

26

Rioolheffing

2.168

66

-

-

2.234

Afkoopsommen grafrechten

-

165

-

-

165

Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen

Vervangingsvoorzieningen riolering

458

772

-

754

476

Totaal

16.375

2.854

2.925

2.480

13.824

In de kolom Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Volgens BBV-voorschriften is in 2017 de voorziening Afkoopsommen grafrechten opgenomen. Op basis van herziening per 1-1-2018 van de grondexploitatie Hoog Dalem zijn de risico's voor deze grondexploitatie naar beneden bijgesteld. De voorziening is hierdoor vrijgevallen met € 2.370.000. Voor verdere informatie over de voorzieningen wordt verwezen naar de bijlage Voorzieningen.

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar
Onder de vaste schulden zijn schulden opgenomen met een looptijd ≥ 1 jaar en waarborgsommen. Langlopende leningen worden aangegaan om in de eigen financieringsbehoefte van de gemeente te voorzien. Waarborgsommen betreffen bedragen die door huurders zijn betaald bij de aanvang van de huur van een gemeentelijk pand.

Langlopende schulden worden als volgt onderverdeeld:

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Onderhandse leningen van

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

120.108

109.103

- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

26.000

25.000

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

5.500

5.500

Waarborgsommen

1

1

Totaal

151.609

139.604

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden ≥ 1 jaar over 2017 weer:

Verloop overzicht langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-16

Toevoegingen

Af
lossingen

Saldo 31-12-17

Onderhandse leningen

151.608

-

12.005

139.603

Waarborgsommen

1

-

-

1

Totaal

151.609

-

12.005

139.604

Op onze opgenomen geldleningen is in 2017 bij de BNG voor totaal € 10.986.000 afgelost en bij de provincie Flevoland € 1.000.000. De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 4.058.000.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Vlottende passiva (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.718

10.376

Overlopende passiva

7.893

8.714

Totaal

12.611

19.090

Kortlopende schulden < 1 jaar
De kortlopende schulden < 1 jaar bestaan uit de volgende onderdelen:

Kortlopende schulden < 1 jaar (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Banksaldi

-

4.824

Overige schulden

4.718

5.552

Totaal

4.718

10.376

Per 31 december 2017 had de gemeente een uitstaande schuldpositie op de betaalrekening van de BNG van € 4,8 miljoen.

Overlopende passiva
De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Boek-waarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.043

7.718

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

624

693

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

226

303

Totaal

7.893

8.714

Nog te betalen bedragen zijn posten welke ten laste van het dienstjaar 2017 zijn gebracht, maar waarvan de facturen in de loop van 2018 zijn ontvangen. Onder de post Vooruitontvangen bedragen zijn bedragen opgenomen die in 2017 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op latere jaren.

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

De van Nederlandse en europese overheden vooruitontvangen bedragen (bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-16

Ontvangen bedragen

Bestedingen

Saldo 31-12-17

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

Woningbouw Lingewijk Noord IJsbaanstrip

105

-

105

-

Onderwijsachterstandenbeleid

40

1.131

1.154

17

Sanering verkeerslawaai

8

-

8

-

Educatie

-

385

376

9

Uitrol wijk GGD'er

-

20

-

20

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

Sociale veiligheid MerwedeLingelijn

57

92

108

41

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014

242

-

1

241

ISV-budget bodem Zusterstraat

36

-

13

23

Veerverbinding Gorinchem-Werkendam bijdr prov ZH

38

-

38

-

Team crisisbeheersing

59

114

104

69

Vestingplan

1

-

-

1

Restauratie Duvelgracht - Stenen Beer

-

20

-

20

Open kathedraal

-

50

-

50

Beweegcoach

-

20

-

20

Waterpark Mollenburg

-

180

36

144

Overige vooruitontvangen bijdragen

Reserveringsvergoeding Mollenburg

38

-

-

38

Totaal

624

2.012

1.943

693

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden worden uitgesplitst in gewaarborgde geldleningen en garantstellingen.

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als volgt worden gespecificeerd:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

Onderwijsinstellingen

11.798

100

7.113

6.818

Deelnemingen CV's

43.000

100

26.140

20.813

Zorginstellingen

341

100

193

182

Diverse verenigingen

4.782

100

3.590

3.474

Via Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw - Poort6

333.644

100

266.603

249.176

Via Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

515.000

50

515.000

515.000

Hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie

5.900

50

2.200

1.900

Totaal

914.465

820.839

797.363

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:

Geldnemer (bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk bedrag

Borgstelling %

Boekwaarde 31-12-16

Boekwaarde 31-12-17

GR Gevudo

10.799

100

10.112

9.817

GR Waardlanden

4.587

100

4.587

4.515

Totaal

15.386

14.699

14.332

De gemeente Gorinchem vervult een achtervangfunctie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. In onderstaand overzicht zijn de grootste verplichtingen opgenomen.

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen (bedragen x € 1.000)

contractwaarde 2018

contractwaarde na 2018

Inhuur maritiem personeel

222

-

Schoonmaakkosten

322

-

Verzekeringen

111

48

Energielasten

231

-

Uitwijkomgeving server

37

93

Multifunctionele afdrukapparaten

50

183

Uitvoeringsovereenkomst wettelijke taken

315

-

Voor de komende jaren is de gemeente voor € 2,6 miljoen financiële verplichtingen aangegaan die Europees zijn aangesteed.