Bestuurlijke planning en control

Stand van zaken rekenkameronderzoeken

De aanbevelingen van het onderzoek subsidiebeleid van de rekenkamercommissie uit 2013 zijn in 2017 verder uitgewerkt om te komen tot een vernieuwing van het bestaande subsidiebeleid. De raad heeft op 14 september 2017 een aantal scenario’s voorgelegd gekregen om te komen tot visie/procesinrichting nieuw subsidiebeleid. Vervolgens is een proces gestart om te komen tot een daadwerkelijke vernieuwing van het subsidiebeleid. In raadsinformatiebrief 2017-2053 hebben wij de raad geïnformeerd over de bijgestelde planning en aanpak om te komen tot het vernieuwde subsidiebeleid (in 2018).

De raad heeft op 16 november 2017 besloten om de aanbevelingen uit het rapport ’’Digitalisering van de archiefketen’’ over te nemen zodat de digitale archivering van de gemeente Gorinchem voldoet aan de criteria van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

De raad is eind november 2017 geïnformeerd over het onderzoeksvoorstel ''Burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief: kansen voor actieve burgers, kansen voor beleid?’’. De planning is erop gericht dat de rekenkamercommissie dit onderzoek in 2018 oplevert.

Stand van zaken onderzoeken coalitieakkoord 2014-2018 'Verbindend, levendig, zorgzaam' en aanvulling coalitieakkoord

In de begroting 2017 is aangegeven dat over de stand van zaken van de onderzoeken die in het Coalitieakkoord 2014-2018 genoemd zijn via de P&C cyclus gerapporteerd wordt. In november 2016 is een raadsbrede aanvulling op dit coalitieakkoord (''Samen voor onze stad'') unaniem vastgesteld. Over deze onderzoeken wordt het volgende gerapporteerd.

1. Vestingplan Gorcum 2016
Het masterplan Vestingwallen is in het eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd aan de raad.

2. Gemeentelijke monumentenlijst
Het onderzoek is afgerond. De raad heeft in februari 2018 het beleid inzake de gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld.

3. Parkeren (dekking tekort en parkeerregulering buiten de binnenstad)
Het onderzoek is in 2015 afgerond. In 2017 heeft een vergelijkende evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.

4. Buurtbus Lingewijk
De pilot OV-Lingewijk is in 2017 gestart. Arriva heeft in oktober 2017 een tussenevaluatie uitgevoerd. De pilot wordt in 2e kwartaal van 2018 geëvalueerd.

5. Visie op takenpakket Gorinchem beweegt en hoe verder met Gorinchem beweegt na afloop
financiering

De evaluatie van Gorinchem beweegt heeft in 2017 plaatsgevonden. De raad heeft hierover een besluit in maart 2018 genomen.

6. Zwemmen: kinderen zonder zwemdiploma in groep 6

Het eerste onderzoek is in 2015 afgerond en wees uit dat slechts een beperkt aantal ouders/verzorgers een
beroep deed op de Stichting Leergeld. Het tweede onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2016. Aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden in 2017 (raadsinformatiebrief 27 november 2017, nr. 2008). Wij gaan verder in gesprek met betrokken partijen en met de scholen waar significante afwijkingen zijn geconstateerd en zullen nader bezien of en hoe de gemeente behulpzaam kan zijn in het stimuleren dat meer kinderen deelnemen aan het (particuliere) leszwemmen.

7. Twee-jaarlijkse second opinion grondexploitaties
Dit onderzoek is in 2016 afgerond. De informatievoorziening is via het Meerjarenprogramma Grondexploitaties verbeterd. Periodiek wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de uitgangspunten en toekomstgerichtheid van de grondexploitaties.

8. Platform open spending
Het platform open spending is een website waarbij de gemeentelijke financiën vergeleken worden. De financiële gegevens van Gorinchem worden ook hierop beschikbaar gesteld via dit platform. Het onderzoek is in 2014 afgerond.

9. Streaming raadsvergaderingen
Gestreefd wordt om het geluid en beeld van de vergaderingen van de raad live te streamen en achteraf beschikbaar te stellen via internet. In januari 2018 heeft de werkgroep Inrichting raadzaal haar bevindingen gepresenteerd aan de raad. Daarbij is gesproken over de nieuwe vergaderopstelling.

10. Cultuur
De raad heeft het college verzocht om een nader onderzoek naar het groot podium in combinatie met de functies van het Huis van inspiratie, een Cultuurhuis, uit te voeren. Het onderzoeksrapport Cultuurhuis is in februari 2018 aan de raad gepresenteerd.

11. Buurthuizen

Het doel van het onderzoek Evaluatie buurthuizen en buurthuisfunctie van de brede scholen is om inzicht te verschaffen in de bereikte resultaten van de functie buurthuizen en welke mogelijkheden tot optimalisatie er zijn. Het onderzoek is in 2017 uitgevoerd. De besluitvorming staat gepland voor 2018.

12. Mobiliteit en infrastructuur
De raadsopdracht is op 5 oktober 2017 door de raad vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten bepaald voor de uitwerking van de raadsopdracht. In deze opdracht is opgenomen dat de uitwerking aansluit bij de Visie van de stad GO2032, dient als input voor de Omgevingsvisie en wordt de volgorde van prioriteit ten behoeve van de diverse uit te werken onderdelen aangegeven. In februari 2017 heeft de minister het besluit genomen om de Merwedebrug op het traject A27 Houten-Hooipolder te vervangen in plaats van te hergebruiken. Het gevolg van dit besluit is dat de planning aangepast is. De oplevering staat nu gepland voor 2027-2030. Met de capcaciteitsuitbreiding van de A27 wordt de ontsluiting Groote Haar meegenomen. Er is een start gemaakt met de parkeerevaluatie. Er is uitvoering gegeven aan het Verkeersstructuurplan binnenstad en het Fietsplan.

13. Duurzaamheid
In 2017 is het Duurzaamheidsplan 2017-2021 door de raad vastgesteld. In de Perspectiefnota 2018 zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld. Wij hebben in 2017 acht quick wins uitgevoerd zoals onder meer de inzet van een eenmalig budget voor duurzame evenementen. Wij noemen ook de inzet van een budget voor een ecologisch beheerplan en voor de uitvoering van het Milieubeleidsplan (MBP). Wij noemen tevens het ondersteunen van het plaatsen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen. Een voorbeeld van een quick win is ook de inzet van een budget voor het realiseren van warmtekaarten (is bieden van oplossingen voor warmtevoorzieningen in bestaande gebouwen). Dit is een belangrijk middel om de energietransitie in de wijken te ondersteunen. Tot slot noemen wij het aanbieden van een duurzaamheidsadvies aan geïnteresseerde eigenaren van woningen.

14. Voetgangerstunnel station
Wij zijn door ProRail (opdrachtgever) geïnformeerd dat ten tijde van het samenstellen van deze jaarstukken de aanbesteding is afgerond.

15 Stadspromotie
Met het beschikbaar stellen van gelden bij de Perspectiefnota 2018 is de uitvoering van de raadsopdracht binnenstad/stadspromotie voor 2018 financieel gewaarborgd. Tevens wordt hiermee inhoud gegeven aan de doelstelling van deze raadsopdracht om vanaf 2018 te komen tot een publiek-privaat samengesteld model voor de binnenstad en de stadspromotie. Dit krijgt gestalte via de stichting Gorinchem Citymarketing. Deze stichting geeft uitvoering aan de doelstellingen van de raadsopdracht om te komen tot versterking van de aantrekkingskracht van de binnenstad en het uitbreiden van promotie- en marketingactiviteiten.

16. Diversiteitsbeleid
Op 26 oktober 2017 heeft een Informatie & Ontmoeting-sessie met de raad plaatsgevonden over het emancipatie- en diversiteitsbeleid. Ten tijde van het samenstellen van deze jaarstukken is de parallelsessie al gehouden. De raad heeft hierover in de raadsvergadering van februari 2018 een besluit genomen.

17. Subsidiebeleid
De raad heeft op 14 september 2017 een aantal scenario’s voorgelegd gekregen om te komen tot visie/ procesinrichting nieuw subsidiebeleid. In de raadsinformatiebrief 2017-2053 is een bijstelling van de planning en de aanpak om te komen tot een vernieuwing van het subsidiebeleid verwoord.

Stand van zaken overige onderzoeken

Terugblik collegeonderzoek 2017 (doelmatigheid/ doeltreffendheid):
In het voorjaar van 2017 is de burgerpeiling, die gebaseerd is op de standaard vragenlijst Waar Staat Je Gemeente, uitgevoerd. Daarnaast is in 2017 een verdiepingsonderzoek klanttevredenheid dienstverlening uitgevoerd (balie, schriftelijk, digitaal en telefonie). De raad is via presentaties op 21 september 2017 geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken. In de presentaties is ook aangegeven hoe met de 3 verbeterpunten uit de rapportage Waar Staat Je Gemeente wordt omgegaan. De eindscore 2017 ten opzichte van 2014 is met 0,2 punt verbeterd. De scores in 2017 variëren van 6,1 tot 8,2. Ter vergelijk: in 2014 bedroegen de scores 5,9 oplopend naar 8,0. Wij zijn tevreden met de stijging van de scores.
Wij hebben in de raadsvergadering van september 2017 een aantal verbeterpunten gepresenteerd, te weten:
- de buurt (nog meer) betrekken bij de aanpak leefbaarheid en ondersteunen van wijkinitiatieven,
- de gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van de regels en stelt zich flexibel op als dat nodig is,
- het doorontwikkelen van de (elektronische) dienstverlening.
Via de paragraaf Bedrijfsvoering wordt de raad op de hoogte gehouden van de stand van zaken verbeterpunten Burgerpeiling.

Overige onderzoeken (rechtmatigheid):
In 2017 heeft op basis van het intern controleplan 2017 een aantal interne controles plaatsgevonden. Een risicogerichte aanpak is hierbij het vertrekpunt. Wij hebben in de bijgevoegde bestuurdersverklaring rechtmatigheid een selectie gemaakt van de door gemeentelijke organisatie uitgevoerde interne controles.