Financiën

De financiële bedrijfsvoering vervult een belangrijke taak op het speelveld van de bedrijfsvoering. Het is de spil in de gemeentelijke planning & control (P&C). Voortdurend wordt gewerkt aan een cyclus die raad, college en management in staat stelt om tijdig de juiste beslissingen te nemen en verantwoording af te leggen. In samenspraak met de gemeenteraad is het afgelopen jaar gewerkt aan het doorontwikkelen van de P&C-cyclus. Daarbij wordt ernaar gestreefd om op transparante wijze aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Zo is de opzet van de begroting, tussenrapportage en jaarstukken in 2017 beter op elkaar afgestemd.

Ook het verbeteren van het financieel beheer is een permanent streven. Op basis van een verbeteragenda worden beleid, processen en uitvoering geanalyseerd en worden verbeteringen doorgevoerd. Zo is in 2017 een nieuw treasurybeleid en een notitie schuldpositie aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast is in het najaar van 2017 de nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen vastgesteld. De hierin opgenomen beleidskaders worden ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. De sinds de begroting 2017 geldende nieuwe regels volgend uit het BBV zijn toegepast in de jaarrekening.