Inleiding

Het gemeentebestuur heeft vele ambities. Om die ambities uiteindelijk te kunnen realiseren wordt het gemeentebestuur ondersteund door de ambtelijke organisatie. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de formatie en in wat er speelt op het gebied van ondersteunende processen als Informatisering en Automatisering (I&A), Financiën en Inkoop en Aanbesteding. Daarnaast gaat de paragraaf in op de regionale samenwerking, stand van zaken rekenkameronderzoeken, onderzoeken naar aanleiding van het coalitieakkoord 2014-2018 en de raadsbrede aanvulling daarop alsmede onderzoeken in het kader van doelmatigheid en rechtmatigheid.