Personeels- en organisatiebeleid

Strategisch personeelsbeleid

De verwachte toename van uitstroom en instroom van medewerkers waarvan in de begroting 2017 melding is gemaakt, heeft zich voorgedaan. Ook al is er een groei van het aantal jongere medewerkers, het aandeel oudere medewerkers heeft de overhand. Daarnaast zijn langer doorwerken (verhoging AOW-leeftijd), een sneller veranderende vraag vanuit de maatschappij en verschuiving in arbeid door automatisering en digitalisering feiten die vragen om aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het opzetten van beleid hiervoor dat zich richt op gezondheid en vitaliteit, brede inzetbaarheid, regie op eigen loopbaan, balans in werk en privé en bijhouden van ontwikkelingen is een speerpunt. In het najaar van 2017 is een klankbordgroep bestaande uit medewerkers (interne participatie) hiermee van start gegaan. Medio 2018 komen zij met voorstellen.

Formatie

De omvang van de organisatie (aantal fte's) is in 2017 van 275,66 gestegen naar 279,91. Dit betrof de correctie met 0,99 fte van de benodigde formatie voor het basis KlantContactCentrum, de uitbreiding me1,0 cultuurcoach, de omzetting van 1,7 tijdelijke formatie zorgadviseurs in vaste formatie en een uitbreiding van 0,56 fte opzichter beheer openbare ruimte.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2016 gedaald maar desondanks nog hoog. Het langdurig verzuim is niet gedaald. Dit verzuim is niet werkgerelateerd en daarom niet dan wel minder te beïnvloeden. Een snelle reïntegratie in de categorie 'lang verzuim' is vaak niet mogelijk. In de tweede helft van 2017 is het contract voor inzet bedrijfsarts opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2018 begint een nieuwe bedrijfsarts waarmee we het verzuimbeleid (gezondheidsmanagement) samen met het management opnieuw vorm gaan geven. Vanaf het jaar 2017 presenteren we het verzuim in een andere verdeling, te weten kort verzuim (max 7 dagen kalenderdagen), middellang verzuim (8 t/m 42 kalenderdagen), lang verzuim (43 t/m 365 kalenderdagen) en extra lang verzuim (langer dan een jaar). Hiermee sluiten we aan op de landelijk gehanteerde verzuimklasses waardoor we onze cijfers beter kunnen vergelijken. Op het moment van opstellen van deze jaarrekening zijn de landelijke cijfers (Personeelsmonitor A&O-fonds) nog niet bekend waardoor we deze nu niet in de tabel op kunnen nemen.

Organisatie

Zoals in april 2017 aan de raad gepresenteerd, is de doorontwikkeling van de organisatie van start gegaan. Zoals afgesproken wordt de raad hierover 1x per jaar bijgepraat.