Regionale samenwerking

De gemeente Gorinchem heeft in 2017 regionale samenwerking op verschillende schaalniveaus vormgegeven. Zo heeft Gorinchem op diverse vakgebieden 'grenzeloos samengewerkt'. Allereerst in het verband van de regio AV op het gebied van economische vraagstukken langs de A27, A15 en A2, de maritieme economie en het sociaal domein. Daarnaast ook op het gebied van de veerdienst en de Vestingdriehoek. Op Zuid-Holland Zuid-niveau is (boven)regionaal samengewerkt met de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en de DG&J.

Gorinchem is zich ten aanzien van de lopende herindelingen en de effecten hiervan op de bestaande regionale samenwerkingen op AV niveau en Zuid-Holland Zuid niveau bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het behoud van voorzieningen voor zijn inwoners en voor de inwoners van de regio.

Een aantal raadsleden uit Zuid-Holland Zuid heeft medio 2017 het rapport Grip op gemeenschappelijke regelingen gepresenteerd. Een advies uit dit rapport is om de positie van de raden in Zuid-Holland Zuid-verband ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Wij hebben dit ondermeer invulling willen geven door de raad medio 2017 alle zienswijzen op de ontwerpbegrotingen en opvatting jaarstukken van de GR'en gebundeld via één raadsvoorstel aan te bieden. Ook organiseren gemeenschappelijke regelingen regionale raadsbijeenkomsten waarin een specifiek thema centraal staat.
Een ander advies uit dit rapport is dat het college de eigenaarsrol (begroting, kostenverdeling, control, beheersmatige aansturing) van gemeenschappelijke regelingen verder versterkt. Dit krijgt ondermeer vorm doordat het college nog explicieter een nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling toetst aan de algemene normen van goed bestuur. Deze afspraak is (al) vastgelegd in de financiële verordening 2017.