Financieringsportefeuille en renteontwikkeling

In onderstaande tabel zijn de wijzingen in onze langlopende leningenportefeuille verwerkt.

Verloop leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

2017

Stand per 1 januari 2017

151.609

Nieuwe geldleningen

-

Reguliere aflossingen

12.004

Stand per 31 december 2017

139.605

Over 2017 zijn geen nieuwe langlopende en kortlopende leningen afgesloten. Het gewogen gemiddelde rentepercentage over onze langlopende leningenportefeuille was 2,68%. De rekenrente is bij de begroting 2017 vastgesteld op 2,4%. Er is een voordelig renteresultaat van € 33.471.