Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Treasurybeleid

2017

Het treasurybeleid, dat de raad in 2017 heeft vastgesteld, verschaft duidelijkheid omtrent de vraag hoe gemeente Gorinchem haar financieringsbehoefte invult en het renterisico beheerst.

Daarnaast heeft het college de volgende twee documenten vastgesteld:

Beleidskader

Vastgesteld door het college in

Treasurystatuut

2017

Notitie schuldpositie

2017

Het treasurystatuut verschaft duidelijkheid omtrent de spelregels rondom treasury.
De notitie schuldpositie verschaft duidelijkheid omtrent de leningenportefeuille van Gorinchem en bevat
sturingsmogelijkheden om de schuldpositie (positief) te beïnvloeden.