Inleiding

Grondbeleid
Grondbeleid vormt het kader waarbinnen het ruimtelijke beleid en de doelstelling vorm krijgen. Grondbeleid is een middel om deze ruimtelijke doelstellingen op een zo economisch verantwoord mogelijke wijze te realiseren. Het grondbeleid is dus geen doel op zich, maar een middel om de ruimtelijke projecten die voortvloeien uit de programma's te realiseren.
De woonlocaties in de stedelijke vernieuwing en uitleggebieden maken onderdeel uit van programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing. De ontwikkeling van bedrijventerreinen maakt onderdeel uit van programma 4 Economie.

In het kader van de jaarafsluiting zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd en berekend naar hun contante waarde per 1 januari 2018. De financiële consequenties van deze zogenaamde 'herzieningen' zijn cijfermatig in de jaarrekening verwerkt. In deze paragraaf treft u een samenvatting aan van de belangrijkste financiële mutaties die zich in 2017 rondom de grondexploitaties hebben voorgedaan. In een apart boekwerk 'MPG' treft u een uitgebreide beschrijving aan per grondexploitatie, zowel financieel als beleidsmatig.

Vastgoedbeleid
De gemeente heeft geen actieve eigenaarsrol in vastgoed tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen. Gemeentelijk vastgoed kan dienen als een instrument om maatschappelijke of publieke doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld om ruimtelijke effecten van beleid te kunnen verwezenlijken (zoals het historisch aanzicht van de stad).
De gemeente besluit vanuit strategische overwegingen over aan- en verkoop van vastgoed en voert tactisch portefeuillebeleid voor het gemeentelijk vastgoed.
Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient.

Naast de informatie over de gemeentelijke grondexploitaties wordt in deze paragraaf tevens de belangrijkste cijfermatige informatie van het gemeentelijk vastgoed gepresenteerd.

Bijzonderheden voor 2017

In het afgelopen jaar zijn we gestart met het MPG waarbij voor het eerst in één totaaloverzicht de financiële stand van zaken en de bijbehorende risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties zijn weergegeven. Met het MPG komt de gemeenteraad beter in positie om te sturen op de ruimtelijke projecten (kwalitatief en kwantitatief) en legt het college verantwoording af over de bereikte resultaten binnen de grondexploitaties. Dit instrument wordt verder uitgebreid en doorontwikkeld.

In 2017 is verder uitvoering gegeven aan het gemeentelijke vastgoedbeleid. Daarnaast is in 2017 het project quick win zonnepanelen als onderdeel van de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen opgestart.