Balanspositie grondexploitaties

Hieronder volgt een overzicht van de balanspositie van de grondexploitaties.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

Stand 31-12-2016

Stand 31-12-2017

Boekwaarde gronden in exploitatie

1. Woningbouw

15.797

14.616

2. Bedrijventerrein

50.929

51.955

Totaal boekwaarde

66.726

66.571

Getroffen voorzieningen grondexploitaties

20.675

19.927

Netto boekwaarde

46.051

46.644

De totale boekwaarde van de grondexploitaties is vergeleken met 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de stand van de voorzieningen. In de volgende alinea wordt per voorziening een overzicht gegeven van de mutaties over 2017.

Ontwikkelingen grondexploitaties op hoofdlijnen

Algemeen

De parameters voor de gemeentelijke grondexploitaties zijn opnieuw vastgesteld. De belangrijkste afwijking ten opzichte van vorig jaar is een lagere rente. Zowel de kosten- en opbrengstenindices zijn weer stijgend. De woningbouwproductie heeft het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt. In veel van de deelgebieden worden weer gronden en woningen verkocht. De BBV-wijzigingen zijn doorgevoerd. Concreet gaat het om het anders toerekenen van kosten van overhead en om nieuwe regelgeving rondom het tussentijds winstnemen (Percentage of completion methode).

Groote Haar

De bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein en de ontsluiting zijn door de gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden vastgesteld. Hiertegen lopen wel bezwaarprocedures bij de RvS.

Rijkswaterstaat heeft de realisatie van het tracébesluit (verbreding van de A27) - en de hiermee benodigde aansluiting van Groote Haar door middel van een afslag Scheiwijk - uitgesteld. Per brief heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kenbaar gemaakt zich in te spannen om middels versnellingsmaatregelen een tussenmijlpaal te bereiken. Deze tussenmijlpaal is dat de aansluiting eerder in gebruik kan worden genomen dan de uiteindelijke oplevering van het gehele traject Houten-Hooipolder. Dit heeft een effect op de uitgifteplanning van Groote Haar. Hierdoor nemen de rentekosten over de verworven gronden toe.

Op basis van het nieuwe bestemmingsplan, het stedenbouwkundige matenplan en de afspraken met Rijkswaterstaat zijn de civieltechnische kosten opnieuw geraamd.

In totaal kan er op de grondexploitatie Groote Haar € 0,3 mln. vrijvallen uit de voorziening, hoofdzakelijk doordat er sprake is van een verbeterde inkomstenprognose.

Mollenburg

De grondverkopen zijn versneld door de aangetrokken woningmarkt. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de gronden worden fasegewijs bouw- en woonrijp gemaakt. De bouw van fase 1 is gestart, er zijn afspraken gemaakt over fase 2 en de verkoop van de grond voor fase 3 en 4 (gasloos) wordt ook in 2018 verwacht. Door de gestegen VON-prijzen en aanvullend gemaakte afspraken zijn de grondopbrengsten gestegen. Daarnaast is een start gemaakt met de verkoop van 29 vrije kavels. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen kon de verliesvoorziening worden verlaagd met circa € 1,1 miljoen.

Oost II

In 2017 is de grondverkoop aan KDC Vastgoed en Huis en Wonen afgerond. Veel kavels zijn in ontwikkeling. De beschikbaarheid van vrije kavels neemt hierdoor ook snel af. De ontwikkeling van het hotel Van der Valk vraagt nog nadere uitwerking en heeft hierdoor vertraging opgelopen. De financiële bijstelling van deze grondexploitatie is overigens beperkt, een winstneming van € 0,3 mln.

Lingewijk Noord

De ontwikkelingen hebben afgelopen jaar geleid tot verkoop van grond voor woningen op de IJsbaanstrip en de Noordrand. De kavel aan het Merwedekanaal en het terrein van de voormalige speeltuin zullen de komende jaren worden ontwikkeld. Op de grondexploitatie is in 2017 sprake van een (gedeeltelijke) winstneming van € 0,4 mln.

Kleine Haarsekade

In 2017 zijn 13 van de 15 geplande kavels verkocht. De planning is dat de laatste kavels in 2018 worden verkocht. Omdat de grondexploitatie nagenoeg is afgerond, heeft er in 2017 een winstneming plaatsgevonden van ca. € 0,1 mln.

Hoog Dalem

De ontwikkelingen van Hoog Dalem worden in de paragraaf Verbonden Partijen verantwoord.