Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De verwachte resultaten van de grondexploitaties worden op netto contante waarde (NCW) berekend. Wanneer uit deze berekening per balansdatum een verlies naar voren komt, wordt hier tot het volledige bedrag van dit verlies een voorziening gevormd.

Bij een voordelige berekening (winst) vindt een gedeeltelijke winstneming plaats, op basis van de percentage of completion methode (BBV). Dit betekent dat de winst naar rato van gerealiseerde kosten (en opbrengsten) moet worden genomen.

In de berekeningen van de grondexploitaties zijn de navolgende parameters gehanteerd:

  • netto contante waarde (en parameters) per: 1 januari 2018
  • rentepercentage: 2,19%
  • kostenstijging vanaf 2018 en verder: 2%
  • opbrengstenstijging woningbouw in 2018: 4,0% en na 2018: 2,0%
  • opbrengstenstijging bedrijventerrein in 2018 en na 2018: 2,0%

De bovengenoemde waarden zijn de te hanteren standaarden bij het herzien van de grondexploitaties. Per exploitatiegebied is bezien of deze standaard kan worden gebruikt, dan wel dat er sprake moet zijn van afwijkende waarden (uitzonderingen) als gevolg van de specifieke afspraken met ontwikkelaars. Met de besluitvorming door het college over de parameters, inclusief de specifieke uitzonderingen per exploitatiegebied, is de werkwijze voor de herziening van de grondexploitaties vastgelegd.