Voorzieningen en risico's grondexploitaties

Voor de grondexploitaties met een verliesgevend saldo is ter hoogte van dit saldo een voorziening gevormd.

Mutatie voorzieningen actieve grondexploitaties (bedragen x € 1.000) n.a.v. herziening 2018

Stand 31-12-2016

Rentetoe-voeging

Stortingen

Vrijval

Stand 31-12-2017

Mollenburg

12.098

242

-

1.073

11.267

Groote Haar

7.462

149

-

306

7.305

Lingewijk Zuid

1.115

23

217

-

1.355

Totaal

20.675

414

217

1.379

19.927

Op basis van de bijgestelde grondexploitatie Mollenburg valt het berekende verlies met € 1,1 mln. minder nadelig uit. Uit de bijgestelde grondexploitatie Lingewijk Zuid blijkt dat het berekende verlies met circa € 0,2 mln. toeneemt. Uit de bijgestelde grondexploitatie Groote Haar blijkt dat het berekende verlies nagenoeg gelijk blijft. De jaarlijkse rentetoevoeging aan de voorziening heeft conform (bijgestelde) begroting plaatsgevonden, vanwege het feit dat de voorziening op contante waarde gebaseerd is. De rentetoevoeging buiten beschouwing gelaten, is er per saldo sprake van een lichte verbetering van het geprognosticeerde resultaat bij de verliesgevende grondexploitaties.

In onderstaande tabel treft u per grondexploitatie een overzicht aan van de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties en de hierbij getroffen voorzieningen. De geïdentificeerde risico's die niet in de grondexploitaties zijn verwerkt, maken onderdeel uit van de benodigde weerstandscapaciteit. De risico's zijn berekend aan de hand van dezelfde uitgangspunten als de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het totaalrisico van € 3,8 miljoen is opgenomen in de eerder genoemde paragraaf.

Voor een uitgebreide risicoanalyse per grondexploitatie verwijzen wij naar het ‘Meerjarenprogamma Grondexploitaties'.

Project
(bedragen x € 1.000)

Resultaat NCW 31-12-2017

Getroffen voorziening 2017

T/m 2017 genomen winst

Reservering benodigde weerstandscapaciteit

Verliesgevende projecten

Mollenburg

-11.267

11.267

128

Groote Haar

-7.305

7.305

3.652

Lingewijk Zuid

-1.355

1.355

1

Winstgevende projecten

Lingewijk Noord

1.258

-

437

74

Kleine Haarsekade

433

-

118

1

Oost II

7.668

-

5.292

-

Totaal

-10.568

19.927

5.847

3.856

Naast een paar geringe afzetrisico's zijn met name de risico's voor Groote Haar bepalend voor de reservering van de benodigde weerstandscapaciteit.