Kwijtscheldingsbeleid

Als een belastingplichtige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan kwijtschelding worden verleend. De voorwaarden waarbinnen gemeenten kwijtschelding mogen verlenen van belastingen en heffingen zijn door het rijk strak omschreven. De gemeentelijke kwijtscheldingsnormen mogen niet meer dan 100% van de bijstandsnormen bedragen, wel minder.

In Gorinchem gelden de maximale normbedragen, wat er op neer komt dat een belastingplichtige met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komt. De volgende belastingen komen voor kwijtschelding in aanmerking: de afvalstoffenheffing, rioolbelasting en de hondenbelasting voor de eerste hond.

Aan belastingplichtigen waarvan al bekend is dat zij een inkomen op bijstandsniveau hebben, wordt automatisch kwijtschelding verleend. In de overige gevallen wordt de aanvraag getoetst aan de hand van een daartoe ingevuld aanvraagformulier.

In 2017 is in 1.534 gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend, een stijging ten opzichte van 2016 van 1%. In het onderstaande overzicht is aangegeven hoe de aantallen in 2017 zich verhouden tot die in 2016.

2016

2017

aantal aanvraagformulieren

599

645

- waarvan aanvraag afgewezen

140

141

- waarvan aanvraag toegekend

459

504

automatisch verleend

1.060

1.030

totaal aantal verleende kwijtscheldingen

1.519

1.534

De gederfde inkomsten wegens het verlenen van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting worden verrekend via de desbetreffende tarieven. In 2017 is met de kwijtschelding een bedrag gemoeid van ruim € 628.000.