Vastgestelde beleidskaders

Voor lokale heffingen zijn geen beleidskaders vastgesteld. Wel worden ten aanzien van de lokale heffingen de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd:

  • voor de ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven wordt het gewogen prijsindexcijfer van het Centraal Plan Bureau (CPB), verhoogd met 1%, aangehouden om loon- en prijsontwikkelingen op te vangen;
  • daar waar mogelijk wordt gewerkt met kostendekkende tarieven;
  • bij de afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt gebruik gemaakt van egalisatiereserves. Bij het vaststellen van de tarieven wordt het saldo van de desbetreffende reserve voorzover mogelijk aangewend voor de matiging en egalisatie van de tarieven;
  • de inkomstenderving wegens de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt doorberekend in de tarieven.