Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)

Voor de dekking van de kosten treft u een overzicht aan inclusief het saldo ultimo 2017.

Voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke kapitaalgoederen (bedragen x € 1.000)

Saldo begin 2017

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Saldo ultimo 2017

Gebouwen:

- woningen en panden

138

99

61

3

173

- onderwijspanden

803

330

64

89

980

- panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

70-

326

242

52

38-

- panden t.b.v. kunstuitoefening

899

127

31

55

940

- panden maatschappelijke zorg

89

12

-

-

101

- gemeentelijk onroerend goed

570

311

282

95

504

2.429

1.205

680

294

2.660

Monumenten

369

131

59

65

377

Parkeergarages

62

98

24

-

136

Buitensportaccommodaties

497

145

442

-

200

Kunst

6

4

7

1

2

Havens

438

95

150

6

377

Bruggen, kunstwerken en duikers

208

89

46

4

246

Openbare verlichting

11

25

5

-

31

-

Egalisatievoorziening MOP

53

17

-

-

70

Totaal

4.073

1.809

1.413

370

4.099