Vastgoed

In de paragraaf Grondbeleid en vastgoedbeleid staat beschreven dat de gemeente in principe geen actieve eigenaarsrol in vastgoed heeft tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen. Vastgoed wordt verkocht als het de realisatie van beleidsdoelstellingen niet meer dient.

De gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Gorinchem zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

1. Woningen en panden
2. Onderwijspanden
3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties
4. Panden t.b.v. kunstuitoefening
5. Panden maatschappelijke zorg
6. Gemeentelijk onroerend goed

Onderstaand wordt per categorie verantwoording afgelegd over boekjaar 2017.

Gebouwen

In onderstaand overzicht geven wij een recapitulatie waarin we per categorie en per soort onderhoud een vergelijking maken tussen de raming en de werkelijke kosten. Deze lichten we vervolgens toe.

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Woningen en panden

- Regulier (klein) onderhoud

71

66

61

-

5

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

81

81

61

3

17

Onderwijspanden

- Regulier (klein) onderhoud

217

267

222

-

45

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

721

721

64

89

569

Panden Stichting Gorichemse Sportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

13

13

3

-

10

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

284

404

242

52

110

Panden t.b.v. kunstuitoefening

- Regulier (klein) onderhoud

95

86

74

-

13

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

1.098

1.098

31

55

1.012

Panden maatschappelijke zorg

- Regulier (klein) onderhoud

9

9

8

-

1

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

102

102

-

-

102

Gemeentelijk onroerend goed

- Regulier (klein) onderhoud

500

500

454

-

46

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

626

626

282

95

250

1. Woningen en panden

De woningen en panden waarvan de verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd worden verkocht, worden met minimale middelen in stand gehouden. Aan de overige panden wordt zgn. normaal explotatieonderhoud uitgevoerd.

In 2017 is de veiligheid van de technische installaties in de woningen bekeken door het uitvoeren van NEN-onderzoeken. Eventuele gebreken zijn daarna hersteld.

2. Onderwijspanden

De onderwijspanden bestaan uit gymzalen, multifunctionele schoolgebouwen en de brede scholen Gildenplein en Schuttersplein.

Gymzalen:
Aan alle gymzalen is in 2017 normaal explotatieonderhoud uitgevoerd.
In het kader van duurzaamheid zijn in 2017 op twee gymzalen (Dr. Hiemstralaan en H. de Ruyterstraat) zonnepanelen aangebracht.

Schoolgebouwen:
In 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een brede school op Hoog Dalem.

Het schoolgebouw Stalkaarsen 3, dat op de nominatie stond om gesloopt te worden, is in 2017 nog in stand gehouden voor onderwijs aan asielkinderen.

Het verschil tussen raming en werkelijke uitgaven betreft het niet uitvoeren van onderhoud aan het gebouw Dr. Bauerstraat 154/156 omdat dit pand in het kader van het IHP is gerenoveerd. Groot onderhoud voor het pand Dr. Hiemstralaan 24/24 is doorgeschoven omdat dit pand leegt staat en er nog geen invulling is gegeven aan een nieuwe bestemming. Ook ten aanzien van schoolgebouw Laagdalemseweg 14 is terughoudend omgegaan met het onderhoud, omdat deze school verdwijnt als bredeschool Dalemplein is gerealiseerd.

3. Panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

Onder de panden Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties vallen het subtropisch zwembad Caribabad (inclusief het er naast staande clubhuis), sporthal De Hoefslag, sporthal Oosterbliek en sporthal Van Rappardhal. De laatste sporthal is onderdeel van de brede school Gildenplein.

In 2017 zijn de loskomende tegelvloeren van het buitenbad en recreatiebad van het Caribabad vervangen. In 2017 is gestart met het herstraten van een deel van het buitenterrein. Begin 2018 zal dit worden afgerond. In 2017 zijn enkele duurzaamheidsaanpassingen uitgevoerd aan de verwarming- en warmwaterinstallatie. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar verdere verduurzaming van de installaties. Hierdoor zijn enkele geplande uitgaven doorgeschoven naar 2018.

Voor de sporthal Oosterbliek zijn geplande uitgaven doorgeschoven in verband met de mogelijke vervanging van de tribune en renovatie van het dak in combinatie met installaties die op het dak staan.

4. Panden ten behoeve van kunstuitoefening

Onder de panden ten behoeve van kunstuitoefening vallen de panden Zusterstraat 31 (Ulo) en Boerenstraat 11b (theater Peeriscoop), schouwburg de Nieuwe Doelen en theater ’t Pand aan de Korenbeurs.

Het pand Zusterstraat 31 (Ulo) is eigendom van de gemeente en verhuurd aan Fluxus. Boerenstraat 11b, het pand van theater Peeriscoop, is verkocht. Als gevolg van de verkoop is in 2017 een VVE opgericht om het onderhoud aan de beide panden te borgen en de verantwoordelijkheden van de partijen vast te leggen. De bestuurders van de VVE zijn vertegenwoordigers van de gemeente Gorinchem en de eigenaren van het theater Peeriscoop.

Schouwburg de Nieuwe Doelen blijft in ieder geval tot medio 2018 in gebruik als groot podium. In afwachting van de nieuwe Cultuurvisie wordt op dit moment terughoudend omgegaan met het uitvoeren van groot onderhoud. De geplande investeringen voor o.a. vervanging van de trekkenwand in de Nieuwe Doelen zijn als gevolg hiervan voorlopig uitgesteld. Met beperkte middelen en een gebruiksprotocol zal worden getracht het gebouw en de trekkenwand op een veilige manier bruikbaar te houden.

In theater 't Pand is in 2017 een toiletrenovatie uitgevoerd.

5. Panden maatschappelijke zorg

Onder de panden maatschappelijke zorg vallen het dorpshuis De Elzenhof en de gymzaal aan de Irenelaan te Dalem. In 2017 is door de gebruikers een facelift uitgevoerd aan de foyer van het dorpshuis. Gepland groot onderhoud aan de buitenschil van het pand is uitgesteld resp. doorgeschoven, afhankelijk van de toekomstplannen van het pand.

6. Gemeentelijk onroerend goed

Dit gemeentelijk onroerend goed omvat het stadhuis, 5 aula's, de openbare bibliotheek, pand POGO voorheen de Haarhorst, het kinderdagverblijf Mozartstraat 2a en 2b, Dr. Hiemstralaan 77 en het pand Irenelaan 36. Aan deze panden is in 2017 regulier onderhoud uitgevoerd.

In het kader van duurzaamheid brengen we in 2018 zonnepanelen aan op het stadhuis. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2017 gestart.

In verband met gedeeltelijke leegstand en mogelijke verkoop Mozartstraat 2 zijn een aantal groot onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven.

Voor het stadhuis zijn enkele geplande vervangingen, waarvan de technische levensduur inmiddels is overschreden, doorgeschoven omdat deze nog functioneren en vervanging daarom niet noodzakelijk is.

Monumenten

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Monumenten

- Regulier (klein) onderhoud

119

118

86

-

31

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

340

340

59

65

217

Onder de monumenten vallen bijzondere panden en gebouwen, kerken en torens, molens en walmuren.

De bijzondere panden en gebouwen betreffen 15 monumentale gebouwen.

Bij de Martinustoren is in 2017 de computerbesturing van het carillon vervangen.

De stenen wal- en stadsmuren omvatten een lengte van ca. 1,5 km. Jaarlijks wordt onderhoud aan de muren uitgevoerd. Voor de Stenen Beer en de muren bij de Duivelsgracht staat in 2018 een renovatie gepland. In verband met een mogelijke subsidie voor de Stenen Beer is de voorbereiding en uitvoering in 2017 gestart.

Het aanlichten van objecten is in 2017 uitgebreid met objecten Buiten de Waterpoort, de Waterpoort, de Kanselpoort en de Arkelpoort.

Het voor het pand Grote Markt 17 geplande groot onderhoud, met name binnenschilderwerk, is doorgeschoven naar 2018 in afwachting van besluitvorming over het Huis van Inspiratie.

Parkeergarages

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Parkeergarages

- Regulier (klein) onderhoud

109

109

118

-

-9

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

103

103

24

-

80

Met het niet doorgaan van de grootschalige ontwikkelingsplannen rondom Bastion II heeft parkeergarage Kweeklust een facelift gekregen.

Het verschil tussen begroting en realisatie betreft in 2017 opgedragen werkzaamheden welke in 2018 worden uitgevoerd. Dit betreft o.a. de slijtlage in parkeergarage Kweeklust en het vervangen van de brandmeldinstallatie Kazerneplein.

Buitensportaccommodaties

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Buitensportaccommodaties

- Regulier (klein) onderhoud

81

81

88

-

-8

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

547

547

442

-

105

Het onderhoud in 2017 is volgens het meerjarenonderhoudsplan Buitensportaccommodaties uitgevoerd. Het Instituut voor Sportaccommodaties (ISA-sport) schouwt jaarlijks de grassportvelden, de uitkomst daarvan bepaalt het daadwerkelijke moment van onderhoud/renovatie.

De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft tijdens een inspectie in 2017 geconstateerd dat de atletiekbaan ernstige gebreken vertoonde. Daarom is de atletiekbaan in 2017 gerenoveerd en zijn de gebreken hersteld. De (renovatie)werkzaamheden stonden in het onderhoudsplan in het jaar 2024 gepland, maar zijn naar voren gehaald.

In 2017 zijn ook 2 nieuwe watervelden en een zand-ingestrooid veld voor hockey gerealiseerd. Ook zijn de kunstgraskorfbalvelden vervangen waardoor deze weer voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Kunst

Onderhoudsresultaat (bedragen x € 1.000)

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Realisatie

Vrijval

Verschil

Kunst

- Regulier (klein) onderhoud

25

25

27

-

-1

- Groot onderhoud 2017 en voorgaande jaren

8

8

7

1

-

In 2017 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de beelden Geometrie van Winiarski aan het Eind te Gorinchem. De beelden waren in slechte staat en zijn overlaagd met polyester en voorzien van een nieuwe coating.

In het najaar is de voormalige fontein van het Gasthuis in de vijver van het Stadspark geplaatst. Verder is onderhoud uitgevoerd aan het metselwerk van het kunstwerk aan de Kalkhaven. Het resterende onderhoudsbudget is ingezet voor regulier onderhoud aan kunst, zoals schoonmaak en schilderwerk.