Gemeenschappelijke regelingen

GR DG&J

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De GR DG&J bestaat uit een tweetal organisatieonderdelen: DG&J en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel onderdeel van de DG&J, maar kent een eigen specifiek financieringskader. Onderdeel van de DG&J zijn de GGD ZHZ en Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS).

De Dienst vindt haar bestaansrecht in de behoefte van de samenleving om in goede gezondheid te kunnen leven, te leren en te ontwikkelen.

De DG&J verzorgt namens de 17 gemeenten in ZHZ de uitvoering van diverse taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg en leerplicht. Daarnaast is de Dienst verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg. Ook bij rampen en crises, waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd, treedt de DG&J op.

Publiek belang

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van ontwikkelingskansen ten behoeve van de inwoners van ZHZ

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de GR. Het algemeen bestuur kent een 'gewogen' stemrecht. De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur kent geen gewogen stemrecht. Het stemrecht is vastgelegd in artikel 21 van de regeling. De bepalingen in de Gemeentewet met betrekking tot het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) worden gevolgd, wat inhoudt één stem per lid, en een besluit bij volstrekte meerderheid.

Financieel belang

De totale primaire begroting (beleidsarm) voor de DG&J 2018 bedraagt € 18.814.000. Voor Gorinchem betekent dit € 1.392.892. Dit is inclusief de bijdrage aan een specifiek onderdeel van de Dienst, te weten het BLVS ad € 100.553. De begroting 2018 voor de Serviceorganisatie Jeugd bedraagt (eveneens beleidsarm) in totaal € 95.366.000. Voor Gorinchem betekent dit € 8.040.879.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.963.223

Stand 31 december 2017: € 3.298.789

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 83.240.099

Stand 31 december 2017: € 85.440.719

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 129.663

Risico's

Met het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het dekkingsplan in 2015 ligt er voor de DG&J een redelijke solide basis voor de komende jaren. Risico’s op onvoorziene ontwikkelingen zijn niet uit te sluiten. De dienst heeft geen eigen weerstandvermogen.

De Serviceorganisatie Jeugd heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers c.q. meevallers ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening van de Gemeenschappelijke Regeling DG&J, ten laste of ten gunste van de deelnemende gemeenten. De laatste update van de risico-inventarisatie van de SO schetst € 5,4 miljoen.

Overige ontwikkelingen

De organisatie van een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK/Veilig Thuis) is ondergebracht bij de GR DG&J. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J heeft besloten de uitvoering van Veilig Thuis te positioneren onder het organisatieonderdeel DG&J. De gemeenschappelijke regeling wordt hiervoor gewijzigd (heeft geen financiële gevolgen).

Andere ontwikkelingen waar de Dienst mee van doen heeft: het nieuwe kader voor Toezicht op de Kinderopvang, het Rijksvaccinatieprogramma en de Omgevingswet.

GR OZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

De OZHZ voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten in ZHZ en de provincie Zuid-Holland. Voor een aantal deelnemers voert de OZHZ alle Wabo-omgevingstaken uit. Daarnaast geeft de OZHZ desgewenst milieuadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Publiek belang

De OZHZ draagt met zijn kennis en ervaring over omgevingskwaliteit bij aan de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de regio en dus de gemeente Gorinchem. 

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De stemverhoudingen (het belang) juli 2017 t/m juni 2018 zijn gebaseerd op de omzetverhoudingen 2016 zoals deze blijken bij de jaarrekening. Gorinchem heeft in de stemverhouding een aandeel van 2,4%.

Financieel belang

De totale omzet van de OZHZ bedraagt ca. € 22,5 miljoen. De bijdrage van Gorinchem bedraagt afgerond € 0,6 miljoen. Deze bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage, een bijdrage voor de wettelijke taken en een bijdrage voor taken die op offertebasis worden uitgevoerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 3.125.142

Stand 31 december 2017: € 2.873.275

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.906.607

Stand 31 december 2017: € 9.907.698

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 1.021.000

Risico's

Herindeling Vijfheerenlanden

Op 6 oktober 2017 heeft de Ministerraad, over de fusie van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, het besluit genomen om een concept wetsvoorstel aan de Raad van State (RvS) aan te bieden waarin staat dat de nieuwe fusiegemeente in de provincie Utrecht zal komen te liggen. De streefdatum voor de herindeling is 1 januari 2019.

Als gevolg van deze wijziging van de provinciegrens zal bij OZHZ sprake zijn van een potentiële omzetderving van circa € 1,6 mln. per jaar.

Fusie Molenwaard-Giessenlanden

Op 22 maart 2017 heeft OZHZ een zienswijze gegeven op het herindelingsontwerp van de nieuwe fusiegemeente waarin de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zullen opgaan. Daarin is aangegeven dat OZHZ graag de Wabobrede taken wil uitvoeren voor de nieuwe gemeente. De mogelijkheid bestaat dat de nieuwe gemeente deze (niet-milieu) taken zelf gaat uitvoeren.

Overige ontwikkelingen

Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2022

De nota 'VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ 2018-2022' bevat de uitvoeringskaders en strategieën die OZHZ hanteert voor de gemeentelijke Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving in Zuid-Holland Zuid. Vernieuwde onderdelen in deze nota zijn de preventiestrategie en de nota RUN (Regionaal UitvoeringsNiveau). De nota is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenten.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat de regels voor bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen samenvoegen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Om de benodigde samenwerking met onze opdrachtgevers en ketenpartners uit te bouwen neemt OZHZ actief deel aan het regiobrede project Omgevingswet.

Private Kwaliteitsborging in de bouw (PKB)

Het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging in de bouw (PKB) heeft tot gevolg dat de toetsing en het toezicht op de eisen uit het Bouwbesluit gefaseerd aan de markt worden overgedragen. De wet heeft echter vertraging opgelopen doordat de Eerste Kamer heeft ingestemd met uitstel van de stemming. De invoering van de wet wordt in ieder geval uitgesteld tot 2019.

Wijziging BOR: asbestverwijdering
Op 1 juli 2017 is het Besluit Omgevingsrecht (BOR) gewijzigd. Op basis hiervan is de verantwoordelijkheid bij bevoegde gezagen gelegd om de uitvoering van asbestverwijderingstaken neer te leggen bij de Omgevingsdiensten.

Advisering bij Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO-bedrijven)
Per 1 juli 2017 heeft de provincie de uitvoering van de vergunningverlening en toezicht voor de grootste risicobedrijven (BRZO- en RIE4-bedrijven) neergelegd bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Voorheen deed OZHZ dit namens de provincie.

Doorontwikkeling OZHZ

OZHZ moet anticiperen op bovengenoemde ontwikkelingen. OZHZ bouwt daarom verder aan een wendbare organisatie die zich kan aanpassen wanneer dit nodig is. De beoogde veranderingen in de interne sturing en cultuur worden ondersteund door een aanpassing van de structuur van de organisatie (formele reorganisatie) die per 1 april 2017 is ingegaan.

GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Om de risico's op het gebied van de openbare orde en veiligheid te beheersen is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) opgericht op 1 juli 2009 ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio's. In de VRZHZ werken gemeenten, regionale brandweer, regionale ambulancevoorziening en de geneeskundige hulpverlening (GHOR) bij ongevallen en rampen nauw samen met politie en waterschappen. Daarnaast wordt er samengewerkt met overheidsdiensten en private partners. De VRZHZ wil behalve optimaal voorbereid zijn op een ramp of crisis ook een belangrijke rol spelen met het voorkomen daarvan. Door de bundeling van krachten zorgt de VRZHZ voor de fysieke veiligheid, rampenbestijding en crisisbeheersing.

Publiek belang

De VRZHZ wil incidenten en rampen voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken, de VRZHZ organiseert een daadkrachtige respons voor de bestrijding in acute situaties en de VRZHZ zorgt ervoor dat na een incident er zo snel mogelijk kan worden teruggekeerd naar de normale situatie zodat de maatschappelijk continunïteit gewaarborgd blijft.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GR. In beide besturen is zij tevens vice-voorzitter. Bij het nemen van besluiten in het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen elk één stem uit. Het algemeen bestuur beslist bij een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Financieel belang

Bijdrage van Gorinchem over 2017 bedraagt € 2.709.575 (inclusief huisvesting).

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 7.288.080

Stand 31 december 2017: € 7.284.779

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 66.887.160

Stand 31 december 2017: € 63.874.826

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 3.047.000

Risico's

De provinciekeuze van de nieuwe Vijfheerenlanden ligt nu voor advies voor bij de RvS. De gevolgen hiervan voor de VRZHZ zijn nog niet geheel inzichtelijk. Daarnaast heeft het Veiligheidsberaad de Landelijke Meldkamerorganisatie de implementatie uitgesteld naar het jaar 2020. De samenvoeging van de meldkamers ZHZ en Rotterdam-Rijnmond gaat onverminderd door. Een onzekere factor bij de samenvoeging van deze 2 meldkamers op financieel gebied is de onduidelijkheid over de samengevoegde begroting voor 2018 e.v..

Overige ontwikkelingen

De regionalisering van de lokale brandweer is aanleiding geweest om de kosten van de VRZHZ tegen het licht te houden. Bij de uiteindelijke opdracht van het algemeen bestuur is aangegeven dat de kosten van alle activiteiten van de VRZHZ onderdeel moesten uitmaken van een toekomstbestendige kostenverdeelsystematiek. In 2017 is een nieuwe kostenverdeelsystematiek opgesteld. Tevens is het nieuwe ontwerpdekkingsplan 2017 opgesteld. Daarnaast is nagedacht over een herstructurering van het management. Dit heeft geleid tot een procesgerichte benadering van de taken van de VRZHZ en een aanpassing van de structuur van de organisatie. Met deze herstructurering bouwt de VRZHZ verder aan de organisatie zoals deze is beschreven in het beleidsplan 2017-2020. Wanneer precies de nieuwe structuur in moet gaan is nog niet bekend. Het proces wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Daarnaast zijn onder leiding van de VRZHZ voor de drie grote gemeenschappelijke regelingen de kaders opgesteld en door de 3 algemene besturen vastgesteld voor de begroting, het weerstandsvermogen en de reserves. In de nabije toekomst zal een orientatie plaatsvinden over een mogelijke samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

GR Regio AV

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het vergroten van de regionale bestuurskracht en de regionale samenwerking in de regio AV. Het bijdragen aan de behartiging van gemeenschappelijke belangen om de evenwichtige ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Publiek belang

Gemeenschappelijke regeling. Uitvoering geven aan regionale samenwerking op de beleidsterreinen sociaal, fysiek, economie en toerisme tezamen met de gemeenten Leerdam, Giessenlanden, Zederik, Molenwaard en Hardinxveld-Giessendam tot 1-1-2018.

Bestuurlijk belang

De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de GR. Twee leden van het college B&W maken deel uit van het algemeen bestuur van de GR. De burgemeester treedt op als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de GR. Bij de besluitvorming in het algemeen bestuur beschikt elke deelnemende gemeente over één stem per gemeente. Besluiten in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel Gorinchem in AV verband in 2017 bedraagt op basis van de inwonerbijdrage € 218.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.994.000

Stand 31 december 2017: € 1.663.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.268.000

Stand 31 december 2017: € 1.052.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 127.000

Risico's

De risico's en kansen liggen ondermeer op het terrein van de uitwerking van de Regionale Maatschappelijke agenda. Wij noemen daarnaast de ontwikkelingen in de regio AV op het gebied van fusie tussen gemeenten en/of samenwerkingsverbanden (Grenzeloos samenwerken). Dit kan leiden tot veranderingen in schaalgrootte, prioriteitstelling en / of ambitieniveau binnen de regio. Dit kan zorgen voor risico's van de beoogde resultaten en financiële risico's .

Overige ontwikkelingen

Sociaal Domein:
Met de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn afspraken gemaakt over haar bijdrage bij voortzetting van haar deelname in projecten en over de afbouw van lopende trajecten voor projecten waarin zij niet meer deelneemt. Met de samenwerkende gemeenten in de GR regio AV wordt onderzocht of en hoe samenwerking binnen het sociaal domein verder wordt vormgegeven. DIt wordt met het uitgangspunt van 'grenzeloos samenwerken' in een Regionale Maatschappelijke agenda vormgegeven. Daar waar het gaat om de verbinding met regionaal werkzame partners is een transformatietafel ingericht waar specifieke thema's uit de transformatieagenda sociaal domein worden uitgevoerd. In de AV-regio is gekomen tot een gezamenlijke inkoop van huishoudelijke ondersteuning en (Wmo) maatwerk begeleiding.

Domein Economie & Toerisme:

De regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 is geïmplementeerd met de beoordeling van twee kleinschalige bedrijventerreinontwikkelingen. De regio AV heeft in beide gevallen besloten dat deze ontwikkelingen passen in het bedrijventerreinenbeleid. De provincie Zuid-Holland heeft nieuwe behoefteramingen bedrijventerreinen opgesteld. Op basis van deze ramingen wordt de regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 kwalitatief verder uitgewerkt naar ondermeer type locatie en type bedrijvigheid. Ook vormen de resultaten mogelijke input voor de actualisering van de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit die eind 2017 / begin 2018 plaatsvindt. De deelname aan het programma Maritime Delta is in 2017 voortgezet. Dit heeft geleid tot de organisatie van een kennisevent voor het maritieme bedrijfsleven tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem.

GR GEVUDO

Vestigingsplaats

Dordrecht.

Korte omschrijving

Gevudo beheert het aandelenpakket van twaalf gemeenten in de regio ZHZ in de NV Huisvuil Verbranding Centrale (HVC). Het aandelenpakket bestaat uit 529 aandelen. Voor al deze gemeenten verwerkt HVC het huisafval en voor een aantal ook de afvalinzameling. Daarnaast ontwikkelt HVC zich steeds meer als een duurzaam energiebedrijf.

Publiek belang

De belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen in de aandeelhoudersvergadering van de NV HVC.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur én heeft zitting in het dagelijks bestuur. Via de GR is er invloed op het beleid van de HVC. De GR levert een lid in de raad van commissarissen van HVC in de vorm van een onafhankelijk externe. De GR levert ook een lid in de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Financieel belang

Tegen maatschappelijk verantwoorde kosten verwerken van het afval.
Gorinchem is deelnemer in de GR Gevudo welke de aandelen beheert van de NV HVC. Het betreft hier een belang van ruim 18%. Gevudo staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsinstallaties. Hiervoor wordt een garantstellingsprovisie ontvangen. De garantstellingsprovisie wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd o.b.v. een vijfjarig voortschrijdend gemiddelde van hoeveelheid aangeleverd afval x tarief. Daarnaast wordt dividend aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 30.487

Stand 31 december 2017: € 30.487

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 528.593

Stand 31 december 2017: € 509.424

Resultaat

Er is een resultaat gerealiseerd van nihil via verrekening van kosten met de ontvangen provisie van HVC.

Risico's

HVC heeft de bedrijfsvoering onder controle en er zijn ook geen grote externe risico's te melden. De banken waar HVC leningen heeft uitstaan hebben ingestemd om de hoofdelijke garantstelling van de aandeelhouders om te zetten in een pro rata garantstelling.

Overige ontwikkelingen

De bedrijfsvoering van HVC ontwikkelt zich gunstig en er worden al weer enkele jaren bescheiden winsten geboekt. Ook de reserves van HVC zijn weer goeddeels op orde. Onder de aandeelhouders is er wel een discussie gaande over de mate waarin HVC zich moet gaan ontwikkelen als een nutsbedrijf op het gebied van duurzame energie. HVC ontplooit die activiteiten uitsluitend voor de aandeelhouders zelf (gemeenten en waterschappen). Het streven van HVC om zich te ontwikkelen als natuurlijke partner bij de energietransitie voor aandeelhouders wordt niet door iedereen onderschreven.

GR Uitvoeringsorganisatie Participatiewet AVRES

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De uitvoeringsorganisatie AVRES voert voor de aangesloten gemeenten de participatiewet uit. Dit betekent dat zij de wettelijke taken uitvoeren rond de vangnetregeling zoals het verstrekken van uitkeringen, het uitvoeren van minimabeleid. Maar ook ondersteuning bij reintegratie bieden en de werkgeversrol van de sociale werkvoorziening voeren.

Publiek belang

Een goede dienstverlening voor de bewoners van Gorinchem die zijn aangewezen op tijdelijke voorzieningen als een uitkering, bijzondere bijstand is erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er verbindingen gelegd worden tussen AVRES en het maatschappelijk middenveld met als doel de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bestuurlijk belang

Er op kunnen vertrouwen dat de gemeentelijke wettelijke taken goed worden uitgevoerd, bewoners goed bediend worden en dat uitvoering wordt gegeven aan bestuurlijke speerpunten.

Financieel belang

Dat de participatiemiddelen doeltreffend worden ingezet en ten goede komen aan de producten en diensten voor onze bewoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: €  5.251.000

Stand 31 december 2017: € 4.175.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: €  9.163.000

Stand 31 december 2017: € 10.769.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: - € 1.094.000

Risico's

De regio is erg in ontwikkeling met nieuwe bestuurlijkje samenwerkingspartners. Daar schuilt ook direct het risico in voor het voorbestaan van de gemeenschappelijke regeling in zijn oorspronkelijke vorm. Een aantal gemeenten kunnen uittreden, de keten van samenwerkingspartners kan groter worden waarbij de bestuurlijke invloed van de afzonderlijke gemeenten kleiner kan worden. Ook kunnen er naar verloop van tijd veel gemeenten uittreden waardoor de GR te klein wordt om efficiency van samenwerking te bewerkstelligen.

Overige ontwikkelingen

In 2017 heeft de transformatie van de sociale werkvoorziening verder doorgezet. Er zijn meerdere mensen met een SW-indicatie uitgeplaatst bij reguliere werkgevers. De bijstand kenmerkt zich door nieuwe instroom van statushouders, mensen met een beperking en mensen die langere tijd uit de roulatie zijn. Daarmee wordt de doelgroep bijstandsgerechtigden complexer. Niet alleen als het gaat om schulden, maar ook om GGZ-problematiek, WMO en andere obstakels die de gang naar arbeid belemmeren. Daarom is een ontwikkeling naar een brede intake en dienstverlening noodzakelijk. In 2018 zal Avres samen met de gemeente onderzoeken hoe dit voor Gorinchem te organiseren. Avres speelt daar ook verder op in door voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activering te initiëren. In 2017 is ook een start gemaakt met het pilotproject “Vrijwillige inzet anders”, waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de eerste trede van de participatieladder vrijwilligerswerk betreden. De pilot kenmerkt zich door zijn kleinschaligheid. Als de formule een succes wordt kan het concept verder worden uitgerold. In 2017 is ook gesproken over de consequenties van de bestuurlijke fusies voor het voortbestaan van de GR Avres in zijn huidige vorm. Daarbij zijn zoveel variaties mogelijk dat het ondoenlijk is ze allen in beeld te brengen en de consequenties daarvan te overzien. Uit een brainstormsessie en een interne notitie toekomstscenario’s is vast komen te staan dat het voor Gorinchem het beste scenario is om deel uit te blijven maken van een GR, waarbij de lokale dienstverlening aan de klanten, onze bewoners, goed geregeld moet zijn met een brede intake.

Eigenaarschap

In 2017 hebben zich op het terrein van het eigenaarschap de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Mede door de transformaties, zoals het uitplaatsen van de mensen met een SW-indicatie en de daarmee gepaard gaande ruimtebehoefte, ontstaat er een andere behoefte aan huisvesting. Het bestuur van de GR Avres heeft daarom onderzocht of het pand aan de Avelingen kan worden verkocht en of er elders huisvesting kan worden gevonden. In het nieuwe pand zal voornamelijk de backoffice worden gehuisvest. Daarnaast is het een terugval- en trainingslocatie voor de klanten van Avres. De beursvloer op het Stadhuisplein, waar in de uitvoering nauw wordt samengewerkt met het UWV, en het klantcontactcentrum zullen in deze constructie als frontoffice blijven fungeren. Mogelijk kunnen daar in de toekomst ook andere locaties in de stad, zoals de buurthuizen, voor gebruikt worden.

De wijze van besluitvorming in het DB rond met name dit thema heeft er toe geleid dat de portefeuillehouder uit Gorinchem zijn positie in het dagelijks bestuur heeft afgestaan. De portefeuillehouder is nog wel lid van het AB.

GR Reinigingsdienst Waardlanden

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

Het op milieuverantwoorde wijze ophalen van ons afval en zorg dragen voor verwerking. Daarnaast heeft Waardlanden via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) taken toegewezen gekregen voor het onderhoud van het openbare gebied.

Publiek belang

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van de afvalinzameling.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het bestuur van de GR. Bij stemming wordt 75% vereist van het aantal (gewogen) stemmen. Ter bepaling van het totaal aantal stemmen en het aantal stemmen per deelnemende gemeente in het algemeen bestuur wordt uitgegaan van 1) het totaal aantal huisaansluitingen van de deelnemende gemeenten, en 2) het aantal huisaansluitingen per deelnemende gemeente. De stemverhoudingen worden voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Voor het in het bestuur tot stand brengen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

Financieel belang

Iedere deelnemende gemeente betaalt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage. Deze gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van de door het algemeen bestuur vast te stellen verdeelsleutel. De begroting, inclusief het te voeren beleid, wordt door het algemeen bestuur vastgesteld. De Reinigingsdienst Waardlanden beschikt over eigen reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.981.877

Stand 31 december 2017: € 1.042.207

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 19.077.763

Stand 31 december 2017: € 20.422.832

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 75.458.

Risico's

Sterk toegenomen verwerkingskosten en een toename in de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. Deze worden (nog) niet gecompenseerd door de verbeterende scheidingsresultaten.

Overige ontwikkelingen

GR Waardlanden is in 2017 geconfronteerd met sterk toegenomen verwerkingskosten voor een aantal afvalstromen. Daarnaast is er door de beëindiging van de economische crisis een overall toename van 5% in de totale hoeveelheid huishoudelijk afval. Deze ontwikkelingen worden maar ten dele gecompenseerd door meevallers in de afvalverwijdering. Deze ontwikkelingen zijn beoordeeld als structureel en vergen een tariefsverhoging voor het boekjaar 2019. Over de toetreding van de gemeente Vianen tot de GR is uitgesteld tot 2019, wanneer de gemeente Vijfheerenlanden een feit wordt.

GR Bureau Openbare Verlichting

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam.

Korte omschrijving

De GR Bureau Openbare Verlichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het beheer van de Openbare Verlichting in de bij de GR aangesloten gemeenten.

Publiek belang

Onderhoud van openbare verlichting.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college maakt deel uit van het algemeen bestuur van de GR. Elk lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering een stem. De besluiten van het algemeen bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel aandeel van Gorinchem in deze regeling is op basis van het aantal lichtobjecten. Voor 2018 betalen we als gemeente € 7,46 per lichtobject. Dit is verlaagd t.o.v. 2017.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: €  165.761

Stand 31 december 2017: € 142.270

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: €  85.835

Stand 31 december 2017: € 209.964

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 7.054

Risico's

Schaalvergroting heeft veelal efficiëntie en financiële voordelen. Wij hebben echter geen invloed op de deelname van andere gemeenten. Als deelnemers uitstappen of de geleverde diensten laten te wensen over, ontstaat er een risico.

Overige ontwikkelingen

De kwaliteit van de geleverde diensten laat soms te wensen over, met als gevolg dat verlichting soms lang buiten werking is. Gewerkt wordt aan een kwaliteitsverbetering voor de te leveren diensten.