Stichtingen

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De stichting heeft tot doel de verbetering van:

a. de economische positie en uitstraling van de Gorinchemse binnenstad;

b. de samenwerking tussen partijen die hierop invloed uitoefenen

Publiek belang

Een maatschappelijk goed functionerende en voor bewoners en bezoekers aantrekkelijke binnenstad met voldoende faciliteiten

Bestuurlijk belang

Gemeente, ondernemers en eigenaren commercieel vastgoed hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de binnenstad

Financieel belang

De gemeente verstrekt een bijdrage van € 98.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 54.497

Stand 31 december 2017: € 47.577

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: Geen vreemd vermogen

Stand 31 december 2017: Geen vreemd vermogen

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 258

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

In voorbereiding is een splitsing van taken per 1 januari 2018, waarbij een aantal taken overgaat naar de nieuwe stichting Gorinchem Citymarketing

Stichting Vesting3hoek

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De Vestingdriehoek is een toeristisch samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren met als verbindende factor de veerdienst die de bezoeker van de ene naar de andere locatie vervoert.

Publiek belang

Grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen om economische spin-off te realiseren die de locaties afzonderlijk van elkaar niet kunnen bereiken.

Bestuurlijk belang

Een afgevaardigde van het college (portefeuille Toerisme) neemt zitting in het bestuur en treedt hierbij op als voorzitter.

Financieel belang

Alle deelnemende gemeenten investeren naar rato van inwoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.438

Stand 31 december 2017: € 13.737

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.435

Stand 31 december 2017: € 2.950

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 11.299.

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Stichting A27

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

a. De bevordering van de besluitvorming om te komen tot een versnelde realisering van een nieuwe oeververbinding bij Gorinchem.

b. Het verbeteren van de ontsluitingen van de regio c.q. het achterland, met als uitgangspunt de bestaande/nieuwe concepten en private initiatieven met betrekking tot de onder sub a. bedoelde oeververbinding.

Publiek belang

Door een nieuwe oeververbinding neemt de bereikbaarheid, vitaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van Gorinchem toe. Ook neemt de doorstroming van het verkeer toe en de filedruk op de A27 neemt af.

Bestuurlijk belang

Twee leden van het college, waaronder de burgemeester, maken deel uit van het bestuur van de stichting. De burgemeester treedt op als voorzitter. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Geen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 60.072

Stand 31 december 2017: € 53.177

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: Geen vreemd vermogen

Stand 31 december 2017: Geen vreemd vermogen

Resultaat

Resultaat 2017 bedraagt: € -/- 6.895

Risico's

De stichting draagt geen risico.

Het besluit van de minister, om onder andere de Merwedebrug te vervangen, zorgt voor vertraging waardoor de huidige verkeersoverlast langer aanhoudt.

Overige ontwikkelingen

In februari heeft de minister het besluit genomen om drie bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder (de Hagesteinsebrug, de Merwedebrug en de Keizersveersebrug) te vervangen in plaats van te hergebruiken. Het gevolg van dit besluit is dat de planning aangepast is. De oplevering staat nu voor 2027-2030.

Stichting Security 5

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De organisatie waakt d.m.v. surveillance, slagbomen en cameratoezicht over de Gorinchemse industrieterreinen.

Publiek belang

Een samenwerking tussen publieke en private organisaties om de algehele veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten.

Bestuurlijk belang

Een afgevaardigde van het college (de burgemeester) is lid van het bestuur van de stichting en treedt daarbij op als voorzitter. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Ieder lid van het bestuur heeft recht op het uitbrengen van één stem.

Financieel belang

Gemeente Gorinchem heeft een langlopende lening uitstaan bij Security 5.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 22.215

Stand 31 december 2017: € 118.988

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 187.446

Stand 31 december 2017: € 108.106

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 96.773

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

In 2017 is de pilot PPS succesvol afgerond en hebben de camera's van de bedrijventerreinen (Gorinchem en regio) een definitieve plaats gekregen in de Camera Uitlees Ruimte (CUR). In 2018 worden vervolgstappen gezet door ervaring op te doen middels een proefperiode, door een intensievere samenwerking aan te gaan tussen cameratoezicht en surveillance. begin 2019 zal een evaluatie beschikbaar zijn.