Vennootschappen en coöperaties

Hoog Dalem C.V.

Vestigingsplaats

Gorinchem

Korte omschrijving

Voor eigen rekening en risico voeren van een grondexploitatie Hoog Dalem samen met de partners verenigd in de CV. Realiseren van woningen en voorzieningen op het gewenste kwaliteits- en kwantiteitsniveau in Gorinchem Oost conform de vastgestelde ruimtelijke en financiële kaders (grondexploitatie).

Publiek belang

Realiseren woningbouw en voorzieningen in Hoog Dalem.

Bestuurlijk belang

Twee leden van het college treden op als aandeelhouders van Hoog Dalem B.V. Het voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders rouleert per jaar. Besluitvorming van de directie vindt plaats op basis van unanimiteit. In de statuten(artikel 15 lid 7) is geregeld welke directiebesluiten de instemming van de aandeelhouders vragen. Die besluiten vragen een twee derde meerderheid, alle overige besluiten vragen om unanimiteit. De burgemeester treedt op als (stille) vennoot in Hoog Dalem C.V.

Financieel belang

De gemeente staat garant voor de leningen die de CV aangaat met geldverstrekkers ter hoogte van € 30 miljoen. De gemeente voert samen met Heijmans en AM de grondexploitatie Hoog Dalem. De gemeente neemt voor ca. 50% (ca. € 100.000) deel in het kapitaal van Hoog Dalem CV. Via Hoog Dalem Beheer BV is de gemeente tevens voor 50% beherend vennoot in de CV.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.588.000

Stand 31 december 2017: € 1.588.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 30.000.000

Stand 31 december 2017: € 30.000.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 0

Risico's

Het beperken van de financiële risico’s voor de gemeente binnen Hoog Dalem blijft een belangrijk punt van aandacht. De belangrijkste risico’s betreffen de grondopbrengsten, het afzettempo, de hoogte van de schadeloosstelling en het verloop van de samenwerking en ontwikkeling. Gewerkt wordt aan een sturingsmodel voor uitvoering van het woningbouwprogramma op basis van afgesproken grondprijzen en marktconforme prijzen. De gemeente heeft voor deze risico’s voor zover ze ten laste komen van de gemeente een risicovoorziening getroffen en een reserve aangehouden in het weerstandsvermogen. De aantrekkende markt wordt benoemd als kans om het resultaat van de grondexploitatie te verbeteren.

Overige ontwikkelingen

De hoogte van de schadeloosstelling voor de onteigening van het middengebied is nog niet definitief bepaald door de rechtbank in Den Haag. Nadat uitspraak door de
rechtbank is gedaan, zullen de CV partijen binnen een termijn van een half jaar besluiten over inbrengen van de grond van het middengebied. Het
bestemmingsplan van het resterende noordelijk deel van Hoog Dalem is onherroepelijk, de woningen zijn in de verkoop gebracht. Dit deel dient in 2020 te zijn afgerond.

C.V. ROM-S, Beheer B.V. ROM-S

Vestigingsplaats

Schelluinen.

Korte omschrijving

Drie activiteiten kunnen worden onderscheiden: de realisatie van het transport- en logistiek centrum Schelluinen-West in de gemeente Giessenlanden, de realisatie en exploitatie van een aantal regionale vrachtwagenparkeerterreinen en de herontwikkeling van vertreklocaties.

Publiek belang

Het verbeteren van de leefbaarheid in de regio speelt een rol door vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordenings- en milieuproblematiek op te lossen. Daarnaast wordt door de gemeenten en de provincie ingezet op economische ontwikkeling, inclusief de logistieke sector.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de Raad van Commissarissen van Beheer B.V. ROM-S. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien 60% van de commissarissen aanwezig dan of vertegenwoordigd is (waaronder de commissaris benoemd op voordracht van het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector b.v.(OPP)).

Financieel belang

De gemeentelijke deelnemingen en de BNG GO nemen beiden voor 49,5% deel in de C.V. Beheer B.V. ROM-S neemt voor de resterende 1% deel.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 9.605.000

Stand 31 december 2017: € 10.148.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.305.000

Stand 31 december 2017: € 318.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 543.000

Risico's

De beoogde concentratie van de bedrijfsactiviteiten op het gebied van transport en logistiek, die nu overlast veroorzaken in de kernen en op de dijken en polderwegen, is een grote kans om de leefbaarheid en de kwaliteit van de regio te vergroten. Hoewel de vooruitzichten op een winstgevende grondexploitatie nog steeds gunstig zijn, is een financieel risico nooit helemaal uit te sluiten. Een achterblijvende uitgifte zal negatieve invloed hebben op het resultaat. Binnen de organisatie van ROM-S worden de risico’s periodiek bewaakt en in beeld gebracht met bestcase en worstcase scenario’s.

Overige ontwikkelingen

Afgelopen jaar is door Beheer B.V. ROM-S volop geïnvesteerd in een aantal klanten. Verwacht wordt dat de komende jaren hiervan de vruchten kunnen worden geplukt. De acquisitiewerkzaamheden hebben geleid tot een aantal prospects die mogelijk 2018 zullen leiden tot een getekende koopovereenkomst. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Schelluinen-West is altijd uitgegaan van twee fases. Fase 1 is bijna in zijn geheel uitgegeven. Voor fase 2 wordt momenteel het bestemmingsplan uitgewerkt door het gemeentebestuur van Giessenlanden. Hoewel over de gronduitgifte op Schelluinen-West tot op heden niet mag worden geklaagd, is het van belang waakzaam te blijven over de voortgang van de gronduitgifte, mede in relatie tot de ontwikkeling van fase 2.

In de AVA van Beheer B.V. ROM-S is besloten dat de focus op de ontwikkeling van Schelluinen-West komt te liggen. Tevens is afgesproken om de exploitatie van de parkeerterreinen niet verder uit te breiden en kritisch te kijken naar de afbouwmogelijkheden. De exploitatie van parkeerterrein Spijksedijk zal in 2018 worden geëvalueerd en overdracht van dit terrein aan de gemeente Gorinchem is één van de opties die onderzocht gaat worden.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag.

Korte omschrijving

De BNG fungeert als intermediair tussen de kapitaalmarkt en decentrale overheden. De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens decentrale overheden. De BNG is een naamloze structuurvennootschap waarvan 50% van de aandelen in handen zijn van de Staat en de overige 50% in handen van decentrale overheden.

Publiek belang

De gunstige prijzen van financieringsmiddelen worden doorgegeven aan decentrale overheden, waaronder gemeente Gorinchem. Hierdoor wordt de kredietwaardigheid van gemeenten versterkt en kunnen zij relatief goedkoop lenen.

Bestuurlijk belang

Eén lid van het College van B&W heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijke belang (stemrecht) wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,173% in het aandelenkapitaal. De boekwaarde van de aandelen is € 218.000. Van de nettowinst wordt conform het dividendbeleid van BNG 25% uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 4.486.000.000

Stand 31 december 2017: € 4.953.000.000

De toename van het eigen vermogen is het gevolg van de gedeeltelijke toevoeging van het nettowinst aan het eigen vermogen.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 149.483.000.000

Stand 31 december 2017: € 135.041.000.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 393.000.000

Dit heeft geresulteerd in een dividenduitkering van € 243.715 voor gemeente Gorinchem.

Risico's

De BNG heeft een solvabiliteitsratio van circa 2%. De BNG is echter een financiële instelling waardoor gegeven de aard van de activiteiten zij verhoudingsgewijs veel vreemd vermogen heeft en een relatief laag eigen vermogen. Ondanks de lage solvabiliteit is vanuit beheerperspectief de BNG een solide deelneming, mede omdat de BNG Bank als een van de veiligste banken ter wereld wordt beschouwd.

In 2016 heeft BNG hybride kapitaal onderhands uitgegeven. De aftrekbaarheid van de (discretionaire) dividendvergoeding voor hybride kapitaal voor de vennootschapsbelasting heeft geleid tot een publieke discussie en de aankondiging van een onderzoek naar dit onderwerp door de Europese Commissie. Mocht de aftrekbaarheid in de toekomst worden geschrapt, dan heeft dit ongunstige gevolgen voor het resultaat en vermogen van de bank.

Overige ontwikkelingen

De bedrijfslasten stijgen structureel als gevolg van de inspanningen die geleverd moeten worden om aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving te voldoen.

Belangrijke factor van invloed op het resultaat is de bankenbelasting. De bankenbelasting wordt betaald om bij te dragen aan de opbouw van een Europees resolutiefonds en de maatregelen om te voldoen aan het vereiste garantievermogen op basis van de strengere kapitaaleisen voor banken.

De BNG legt een grote nadruk op duurzaamheidsaspecten. Sinds 2014 heeft BNG diverse duurzame obligaties geplaatst waarmee zij op dit terrein tot de kopgroep van de Nederlandse banken behoort.

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda.

Korte omschrijving

Kernactiviteiten zijn het winnen, zuiveren, distribueren en verkopen van drinkwater. Oasen N.V. maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland.

Publiek belang

Op duurzame wijze zorgdragen voor drinkwater.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het daadwerkelijk bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 4,55% in het aandelenkapitaal van Oasen.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: N.N.B.

Stand 31 december 2017: N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: N.N.B.

Stand 31 december 2017: N.N.B.

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: N.N.B.

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Eneco Groep N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam.

Korte omschrijving

Eneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Hun missie: duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie.

Publiek belang

Er zijn publieke belangen rondom energievoorziening, maar het college heeft geconcludeerd dat geen van deze publieke belangen afzonderlijk of gezamenlijk doorslaggevend zijn om de aandelen in Eneco te willen houden.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Eneco.

Eigen vermogen

Stand 31 december 2016: € 3.121.000.000

Stand 31 december 2017: € 2.869.000.000

Vreemd vermogen

Stand 31 december 2016: € 1.952.000.000

Stand 31 december 2017: € 2.787.000.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 127.000.000

Risico's

In de afweging rondom het aandeelhouderschap in Eneco is aangegeven dat Eneco een commercieel internationaal energieservicebedrijf is. Bij tegenvallende resultaten is de kans aanwezig dat Eneco minder dividend uitkeert dan in de begroting is opgenomen.

Overige ontwikkelingen

Gemeente Gorinchem heeft het principebesluit tot afbouwen van de aandelen in Eneco genomen. Dit betekent dat er een transactieproces wordt voorbereid. Dit proces vangt aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De verwachting is dat het definitieve besluit na 21 maart 2018 wordt genomen.

In januari 2017 is Eneco Holding N.V. gesplitst in Eneco Groep N.V. (energieleverancier) en Stedin Holding N.V. (netwerkbeheer).

Stedin Holding N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam.

Korte omschrijving

Stedin bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder, infrabedrijf en een netwerkbedrijf. Met elkaar zorgen zij ervoor dat klanten kunnen beschikken over (duurzame) energie om te leven, werken en ondernemen. Daarnaast verduurzaamt Stedin het energiesysteem en houdt zij het robuust en betaalbaar.

Publiek belang

Stedin draagt zorg voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de gas- en elektriciteitsnetten. Onderdeel van het beheer is dat uitval of onderbreking van de gas en elektriciteitstoevoer wordt geminimaliseerd.

Bestuurlijk belang

Een lid van het College heeft stemrecht in de AVA. Het bestuurlijk belang (stemrecht) in de AVA wordt bepaald naar rato van het ingebrachte kapitaal.

Financieel belang

De gemeente Gorinchem heeft een belang van 0,68% in het aandelenkapitaal van Stedin. De boekwaarde van de aandelen is € 984.000.

Eigen vermogen

Stand 1 februari 2017: € 5.310.000.000 (gebroken boekjaar)

Stand 31 december 2017: € 2.583.000

Vreemd vermogen

Stand 1 februari 2017: € 4.502.000.000 (gebroken boekjaar)

Stand 31 december 2017: € 3.968.000.000

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 424.000.000

Dit heeft geresulteerd in een dividenduitkering van € 161.764 voor gemeente Gorinchem.

Risico's

Het resultaat over 2017 valt licht lager uit dan geprognosticeerd. Dit is een gevolg van hogere lasten voor precario en de afschrijvingen op het bedrijfsonderdeel CityTec.

Overige ontwikkelingen

Stedin verwacht vanaf 2018 een lichte stijging van haar financiële resultaten.

In 2018 presenteert Stedin haar nieuwe strategie. Deze strategie zal aangeven hoe Stedin wenst te opereren in de dynamische en disruptieve energiemarkt en de energietransitie.

Ook wordt er door de aandeelhouders gewerkt aan een voorstel om optimalisaties aan te brengen in de governance van Stedin.

MLL Beheer B.V.

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De BV MLL is opgericht voor de aanleg van de MLL tussen Dordrecht en Geldermalsen om o.a. de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de deelnemende gemeenten te vergroten. De BV is verantwoordelijk voor het beheer van deze lijn.

Publiek belang

Openbaar vervoer.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college treedt op als vertegenwoordiger van de gemeente in de AVA. In deze AVA is elke gemeente vertegenwoordigd door één persoon/één stem. Besluiten in de AVA worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Financieel belang

De investering in de MLL heeft een totale omvang van circa € 55 miljoen. Hiervan komt circa € 10 miljoen voor rekening van Gorinchem.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 250.000

Stand 31 december 2017: € 250.000

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 0

Stand 31 december 2017: € 0

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 0

Risico's

In de Stuurgroep en aandeelhoudersvergadering heeft de gemeente Gorinchem aangegeven dat zij de overheadkosten van de BV gaat dragen per 01-01-2017.

Overige ontwikkelingen

In zowel de Stuurgroep als aandeelhoudersvergadering heeft de gemeente Leerdam aangegeven dat zij de halte Broekgraaf niet langer wil gaan ontwikkelen. In beide vergaderingen is hier unaniem mee ingestemd.

Dit betekent, op de korte termijn, dat alleen nog Gorinchem haar halte in Noord gaat ontwikkelen.

Voor de langere termijn zijn er ambities door partijen om de MLL verder te ontwikkelen. Dit bevindt zich nu nog in een primair stadium.

Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De B.V. heeft als doel het oprichten van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, waaronder onder andere het deelnemen in ROM-S C.V.

Publiek belang

Door de deelneming in ROM-S C.V. wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Schelluinen-West.

Bestuurlijk belang

De B.V. is eind 2006 opgericht als onderdeel van de juridische structuur van ROM-S C.V. Het bestuurlijk belang loopt dan ook parallel aan ROM-S C.V. (zie hetgeen bij die verbonden partij is vermeld).

Financieel belang

De B.V. neemt voor 17,3% deel in ROM-S C.V.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 1.661.674

Stand 31 december 2017: € 1.755.613

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 2.000

Stand 31 december 2017: € 2.000

Resultaat

Het aandeel in het resultaat van ROM-S C.V. bedraagt over het boekjaar 2017: € 93.939 positief.

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Coöperatie ParkeerService U.A.

Vestigingsplaats

Amersfoort.

Korte omschrijving

Coöperatie van meerdere gemeenten, die allerlei diensten kunnen leveren op het gebied van Parkeren.

Publiek belang

De coöperatie verzorgt een juiste afhandeling van fiscale naheffingen en de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bestuurlijk belang

Een lid van het college vertegenwoordigt de gemeente in de algemene ledenvergadering. Elk lid heeft één stem. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij stemming over personen wordt de persoon gekozen op wie de meerderheid van stemmen is uitgebracht.

Financieel belang

Gorinchem neemt de volgende producten af (inbesteding): invorderen naheffingsaanslagen (parkeerboetes), afhandeling bezwaren naheffingsaanslagen, afhandeling beroepen naheffingsaanslagen. Hiermee is op jaarbasis ca. € 30.000 gemoeid.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2017: € 18.623

Stand 31 december 2017: € 39.365

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2017: € 0

Stand 31 december 2017: € 0

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 115.641

Risico's

De 17 leden van de coöperatie bepalen met elkaar het beleid en hebben een gelijke stem. De (financiële) belangen zijn echter wel verschillend, omdat niet iedereen evenveel en/of dezelfde producten afneemt.

Overige ontwikkelingen

De indirecte kosten die door de coöperatie worden gemaakt gaan op een andere manier worden verdeeld dan voorheen (op basis van het aantal gereguleerde parkeerplaatsen) en daarmee worden de kosten die wij als Gorinchem moeten dragen onevenredig hoog t.o.v. de geleverde diensten.

Opzegging kan alleen per boekjaar met een minimale opzegtermijn van 12 maanden. Het contract en daarmee het lidmaatschap is inmiddels opgezegd per 1 januari 2019.