Beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 primitief

Begroting 2017 na wijziging

Jaarrekening 2017

Algemene reserve

31,7

32,1

36,1

35,7

Onbenutte belastingcapaciteit

1,7

1,7

1,7

2,4

Post onvoorzien

0,1

0,1

0,1

0,1

Meerjarige begrotingsssaldi

-

-

-

3,5

Totale weerstandscapaciteit

33,5

33,9

37,9

41,7

De totale weerstandscapaciteit is gestegen van € 33,5 miljoen naar € 41,7 miljoen. De toename van € 8,2 miljoen wordt verklaard door de volgende zaken:

  1. Voor het eerst zijn de meerjarige begrotingssaldi van € 3,5 miljoen meegenomen in de weerstandscapaciteit. Dit is conform de nota Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen.
  2. De onbenutte belastingcapaciteit valt € 0,7 miljoen hoger uit dan begroot. De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke belastingen en / of heffingen te verhogen.
  3. De algemene reserve is met € 4 miljoen gestegen. Deze stijging is bij de tussenrapportage 2017 (kolom begroting 2017 na wijziging) toegelicht.
  4. De begrotingsaldi zijn gebaseerd op de actuele saldi 2018 tot en met 2021 (t/m besluitvorming maart 2018).

Met nadruk merken wij op dat het jaarrekeningresultaat 2017 nog niet is opgenomen in de algemene reserve.