Financiële kengetallen

Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de jaarrekening en/of de balans. Deze kengetallen kunnen behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente. Elk kengetal lichten we toe en vergelijken we met signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland. De provincie hanteert de volgende drie categorieën: minst risicovol, neutraal en meest risicovol. Wij benadrukken dat we voorzichtig moeten omgaan met conclusies trekken uit individuele kengetallen. De kengetallen moet men altijd in samenhang bekijken.

Netto schuldquote

Netto schuldquote (bedragen x € 1.000 ; stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

A

Vaste schulden

151.609

149.604

139.604

B

Netto vlottende schuld

4.718

16.847

10.376

C

Overlopende passiva

7.893

6.500

8.714

Totaal (A+B+C)

164.220

172.951

158.694

D1

Financiële vaste activa (inclusief uitstaande leningen)

3.328

1.103

3.289

D2

Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen)

2.438

1.103

2.439

E

Uitzettingen < 1 jaar

8.507

8.245

9.751

F

Liquide middelen

460

150

380

G

Overlopende activa

9.261

5.605

9.557

Totaal (D2+E+F+G)

20.666

15.103

22.127

Totaal (D1+E+F+G)

21.556

15.103

22.977

H

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

144.626

127.992

137.436

Netto schuldquote (A+B+C-D2-E-F-G)/H X 100%

99%

123%

99%

Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D1-E-F-G)/H X 100%

99%

123%

99%

Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovol

De netto schuldquote is het totaal van de leningenportefeuille verminderd met de eigen middelen. Hierdoor ontstaat een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre de gemeente geld doorleent, is ook de netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De komende jaren blijven de beide kengetallen rond de 100% schommelen. Op basis van de signaleringswaarde is de netto schuldquote neutraal. De daling van de totale baten vergeleken met de Jaarstukken 2016 heeft onder andere te maken met technische correcties als gevolg van wijzigingen in het BBV. Op basis van het BBV worden de doorbelaste overhead en (bespaarde) rente niet meer als baat opgevoerd in de begroting. Hierdoor daalt het begrotingstotaal. Dit heeft verder geen financiële consequenties. Wel heeft dit gevolgen voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, maar ook daar blijven we binnen de grenzen.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000)

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

A

Eigen vermogen

50.890

44.329

60.000

B

Balanstotaal

231.485

231.438

232.518

Solvabiliteitsratio (A/B) x 100%

22%

19%

26%

Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovol

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de verhouding van het eigen vermogen tot het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit alle reserves (algemene reserve en bestemmingsreserves) exclusief het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De solvabiliteitsratio laat zien dat we goed aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Op basis van de signaleringswaarde is de solvabiliteitsratio neutraal.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

A

Totaal structurele lasten exclusief mutaties reserves

121.546

124.679

114.545

B

Totaal structurele baten exclusief mutaties reserves

134.469

127.101

119.594

C

Totaal structurele stortingen in reserves

-

-

-

D

Totale structurele onttrekkingen uit reserves

6

6

5

E

Totale baten exclusief mutaties reserves

144.626

127.992

129.820

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

8,94%

1,90%

3,89%

Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovol

Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal structurele exploitatieruimte neutraal.

Grondexploitatie

Grondexploitatie (bedragen x € 1.000
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie

46.051

30.343

46.644

C

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

144.626

127.992

129.820

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

32%

24%

36%

Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovol

Het kengetal grondexploitaties geeft de waarde van de grondexploitatie weer ten opzichte van de totale baten van de gemeente. Dit kengetal laat twee dingen zien. Allereerst is er een risico dat de gemeente bij verkoop van de gronden niet de gehele boekwaarde kan realiseren. Als tweede kan een hoge boekwaarde betekenen dat bij verkoop de opbrengsten (incidentele baten) gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de leningenportefeuille af te bouwen. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Op basis van de signaleringswaarde is het kengetal grondexploitaties neutraal.

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit (in euro)

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

A

OZB-lasten voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

262

281

281

B

Rioolheffing voor een gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

220

220

220

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

226

226

226

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

-

-

-

E

Totale woonlasten (A+B+C-D)

708

727

727

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (in jaar t -1)

716

716

716

Belastingcapaciteit (E/F) x 100%

99%

102%

102%

Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovol

De belastingcapaciteit geeft aan hoe de belastingdruk van de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het
landelijke gemiddelde van 100%. De komende jaren is de belastingdruk gemiddeld en op basis van de
signaleringswaarde neutraal.

Financiële kengetallen in perspectief

Kengetallen

Jaarstukken 2016

Begroting 2017

Jaarstukken 2017

Netto schuldquote

99%

123%

99%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

99%

123%

99%

Solvabiliteitsratio

22%

19%

26%

Structurele exploitatieruimte

9%

2%

4%

Grondexploitatie

32%

24%

36%

Belastingcapaciteit

99%

102%

102%

De uitkomst van één individueel kengetal zegt niet veel over de financiële positie van de gemeente. Het is raadzaam om de kengetallen in samenhang te bezien. Op grond van het totale beeld is het mogelijk om uitspraken te doen over de financiële positie. Voor bijna alle kengetallen zit de gemeente in de categorie neutraal. De gemiddelde korte schuld en het renterisicobedrag bevinden zich onder de normen van het rijk (de kasgeldlimiet en de renterisiconorm). Dit betekent dat het risico beperkt is dat het begrotingsevenwicht in gevaar komt als gevolg van fluctuaties in de korte en lange rente. De solvabiliteitsratio geeft aan dat we op de lange termijn goed aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Er is structureel begrotingsevenwicht en er is voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar om risico's op te kunnen vangen. Ook het kengetal belastingcapaciteit toont een gunstig beeld, alleen de grondexploitaties vallen net (met 1% in de categorie meest risicovol). De algehele conclusie is dat de financiële positie van de gemeente gezond en houdbaar is.