Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (ook wel weerstandsratio) is de deling van de beschikbare weerstandscapaciteit door de benodigde weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2017

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

2,25

2,37

Het weerstandsvermogen komt uit op 2,37. Daarmee voldoen we aan de gestelde norm van minimaal 1,4. Bij de hoogte van het weerstandsvermogen zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen.

  1. De aanwending van eventuele financiële ruimte uit het weerstandsvermogen mag alleen eenmalig en incidenteel zijn. De aanwending kan en mag niet gebruikt worden voor structurele lasten aangezien er dan een structurele onbalans ontstaat. De financiële ruimte kan wel worden toegevoegd aan een specifieke bestemmingsreserve om zo te sparen voor toekomstige uitgaven (zie de volgende kanttekening).
  2. De hoogte van de algemene reserve wordt ook verklaard door de eenmalige storting in 2016 van € 3 miljoen vanwege de opheffing van de reserve bovenwijks. In dat kader wordt opgemerkt dat de komende jaren grote investeringen in de infrastructuur op de planning staan. Hierover is de raad door middel van raadsinformatiebrief op 25 oktober (2017-1969) geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief is aangegeven dat er naar verwachting enkele tientallen miljoenen euro's nodig zijn om de wegenstructuur in Gorinchem duurzaam aan te pakken. Deze investeringen leiden tot structurele kapitaallasten in de begroting. De reserve infrastructuur is niet toereikend om deze investeringen te kunnen dekken.
  3. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat ook uit de onbenutte belastingcapaciteit van € 1,4 miljoen. Dit zijn de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de gemeentelijke belasting tarieven extra te verhogen. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid beperkt gebruik gemaakt, aangezien dit een impopulaire maatregel is. Daarnaast zal het financiële effecten pas in het eerstvolgende jaar zichtbaar worden.
  4. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat ook uit de meerjarige begrotingssaldi (€ 3,5 miljoen). Dit is de som van de meerjarige begrotingssaldi. Maandelijks krijgt de raad een overzicht van deze saldi en wordt aangegeven welke raadsvoorstellen leiden tot een aanspraak op deze saldi. Hierdoor zal naar verwachting een dalende lijn zichtbaar zijn bij de hoogte van de meerjarige begrotingssaldi.