Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten

7.544

0

0

0

0 N

TV05 Treasury

1.900

94

72

79

7 N

TV061 OZB woningen

360

188

196

197

2 N

TV062 OZB- niet woningen

0

33

33

0

33 V

TV063 Parkeerbelasting

16

8

8

8

0 V

TV064 Belasting Overig

98

69

69

57

12 V

TV08 Overige baten en lasten

-504

367

45

43

2 V

Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

9.424

760

424

384

40 V

TV05 Treasury

4.995

2.926

3.223

3.237

14 V

TV061 OZB woningen

6.985

4.235

4.235

4.254

19 V

TV062 OZB- niet woningen

1.982

4.856

4.856

4.821

35 N

TV063 Parkeerbelasting

1.750

1.565

1.830

1.718

112 N

TV064 Belasting Overig

769

815

815

775

39 N

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

59.967

57.371

58.478

58.558

80 V

TV08 Overige baten en lasten

581

185

2.123

2.142

18 V

Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen

77.030

71.952

75.559

75.503

56 N

Totaal saldo van baten en lasten

67.606

71.192

75.136

75.119

17 N

Stortingen reserves

16.532

905

1.787

1.787

0 V

Onttrekkingen reserves

11.012

50

92

87

6 N

Resultaat

62.085

70.337

73.441

73.419

22 N

TV063 Parkeerbelasting
De totale parkeeropbrengsten vallen c.a 2%, zijnde € 53.000, lager uit dan geraamd. We zien, in vergelijking met hetgeen geraamd is, een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in de parkeergarage. Doordat de inkomsten in twee taakvelden zijn ondergebracht (omdat de heffing straatparkeren een belasting is) hebben beide een afwijking. Aan de inkomstenkant op TV22 'Parkeren' een voordeel van € 59.000 en TV63 'Parkeerbelasting' een nadeel van € 112.000.

TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds
In 2017 is de afrekening van het gemeentefonds 2015 ontvangen. In de afrekening is sprake van een incidentele bijstelling van € 115.000 (nadelig), op basis ontwikkeling van de Onroerende zaak belasting (OZB-waarden) in de gemeente Gorinchem. Door de hogere OZB-waarden wordt het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. De afrekening over 2016 viel € 30.000 lager uit door bijstelling van de maatstaven. Daarnaast heeft de gemeente bij de decembercirculaire 2017 een extra bijdrage ontvangen voor de "Arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking" (€ 82.500) en zijn de maatstaven bijgesteld, hetgeen heeft geleid tot een hogere uitkering van € 130.000. Wij stellen voor om de € 82.500 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2018.