Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead

Het taakveld overhead bevat de lasten en baten van alle activiteiten die niet direct toe te rekenen zijn aan een van de beleidsprogramma's. Het betreft hierbij hoofdzakelijk de lasten en baten van de ondersteunende diensten zoals personeelszaken, financiën, automatisering, huisvesting etc.

Vennootschapsbelasting

Het taakveld vennootschapsbelasting bevat de lasten van de jaarlijks (eventueel) te betalen vennootschapsbelasting.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt jaarlijks in de begroting opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven.