Wat heeft dit gekost?

Overhead

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV04 Overhead

44.106

11.250

12.821

12.505

316 V

Lasten Overzicht overhead

44.106

11.250

12.821

12.505

316 V

TV04 Overhead

42.355

545

714

719

5 V

Baten Overzicht overhead

42.355

545

714

719

5 V

Totaal saldo van baten en lasten

-1.751

-10.705

-12.107

-11.786

321 V

Stortingen reserves

332

290

290

290

0 V

Onttrekkingen reserves

582

442

454

454

0 V

Resultaat

-1.501

-10.553

-11.943

-11.622

321 V

TV04 Overhead
In het voordeel op het taakveld Overhead zit het budget voor het totale Doorontwikkelingstraject van de organisatie dat vanaf 2017 ter beschikking is gesteld (€ 400.000). Het doorontwikkeltraject loopt over de jaren 2017, 2018 en 2019. Het budget wordt verdeeld over die jaren uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restant van € 316.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2018.

Voor de (door)ontwikkeling van het Klantcontactcentrum is in 2016 extra budget beschikbaar gesteld. Van dit budget resteerde ultimo 2016 nog € 81.000. Dit is voor de helft ingezet in 2017. Van het nu resterende budget van € 40.000 wordt voorgesteld dit beschikbaar te stellen voor 2018, via een bestemmingsvoorstel. Dit restant zal worden ingezet voor de verdere training van medewerkers en de aanpassing van div. ondersteunende systemen.

Vennootschapsbelasting (VpB)

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV09 Vennootschapsbelasting

86

0

75

80

5 N

Lasten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

86

0

75

80

5 N

Baten Overzicht heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

-86

0

-75

-80

5 N

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-86

0

-75

-80

5 N

Onvoorzien

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV99 Onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Lasten Overzicht onvoorzien

0

100

100

0

100 V

Baten Overzicht onvoorzien

0

0

0

0

0 V

Totaal saldo van baten en lasten

0

-100

-100

0

100 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

0

-100

-100

0

100 V

TV99 Onvoorzien
Het budget voor onvoorziene kosten van € 100.000 is in 2017 niet aangewend.