Wat hebben we bereikt met het programma Bestuur en Ondersteuning?

Doel

'De gemeente zet zich er voor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.'

Vastgesteld beleid

Raadsopdrachten

'Inwoners aan zet'
In 2 raadsconferenties heeft de raad gesproken over "Raadslid in een veranderende maatschappij". In de organisatie is de werkwijze "Samen aan zet" geïmplementeerd.

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Eenheid

Gerealiseerd

Soort

Formatie

B

fte per 1.000 inwoners

7,7

PI

Bezetting

B

fte per 1.000 inwoners

7,4

PI

Apparaatskosten

B

€ per inwoner

858

PI

Externe inhuur

B

€ per inwoner

111

PI

Overhead

B

€ per inwoner

345

PI

Waardering inwoners algehele dienstverlening :

-Balie

-Telefoon

-Schriftelijk

-Digitaal

F

F

F

F

1-10

1-10

1-10

1-10

8,2

7,5

7,3

7,1

ME

ME

ME

ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect