Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Klant Contact Centrum (KCC)

De taken en verantwoordelijkheden binnen het KCC zijn verder uitgebreid en geprofessionaliseerd waarbij “het denken vanuit de klant” een grote rol heeft gespeeld.

De medewerkers hebben de geplande opleiding en training gevolgd waardoor het KCC verder is geoptimaliseerd en een volgende stap in de doorgroei gemaakt kan worden.

E-dienstverlening

Van alle aanvragen die men bij de gemeente op papier kan indienen kan inmiddels 90% ook digitaal worden ingediend. Hiermee heeft de e-dienstverlening een behoorlijke impuls gehad. Bij een aantal onderwerpen gaat er iets wijzigen in de regelgeving of zijn er andere organisaties betrokken waardoor digitalisering (nog) niet mogelijk is.

Visie van de Stad

De Visie van de Stad 'Gorcum: open vesting! Verbinden en vernieuwen met de kracht van Gorinchem' is op 10 oktober 2017 door de ambassadeurs van de Visie aangeboden aan de raad. In de bijeenkomst 'Toekomstbouwers' van 12 december hebben de aanwezigen 11 projecten geformuleerd om in 2018 te gaan uitvoeren. Elk project is voorzien van de naam van een (of meerdere) trekkers. In overleg met deze trekkers wordt bekeken waar en hoe de gemeente ondersteuning kan bieden bij de uitvoering van deze projecten.

Regionale samenwerking

In het kader van de schaalvergroting van gemeenten is in juni 2017 de positie van Gorinchem in zijn omgeving in de raad besproken. Er zijn zienswijzen ingediend op de herindelingsontwerpen van de gemeenten Lingewaal / Neerijnen / Geldermalsen, van de gemeenten Giessenlanden / Molenwaard en de gemeenten Leerdam / Zederik / Vianen. Het bestuurlijk standpunt ten aanzien van de provinciekeuze van de gemeenten Leerdam / Zederik / Vianen is besproken met de hiervoor door de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (BZK) aangestelde adviseur. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is de werkwijze van het grenzeloos samenwerken ontwikkeld. Hierin is in belangrijke mate rekening gehouden met de zienswijze hierover van de raad, waarin naast een aantal opmerkingen het grenzeloos samenwerken van harte wordt ondersteund.

Burgerpeiling

De uitkomsten van Waar Staat Je gemeente en het rapport Tevredenheid dienstverlening zijn in september 2017 aan de raad gepresenteerd. De waardering volgens deze onderzoeken is in 2017 gemiddeld 7,1, terwijl dit in 2014 6,9 was. Meer details over de waardering zijn opgenomen bij de maatschappelijke effecten (ME) in de verschillende programma's.

P&C-cyclus

In alle P&C-documenten is een verbeteringsslag doorgevoerd; de informatiewaarde en leesbaarheid zijn vergroot en de omvang is gereduceerd.

Financiële beleidsdocumenten

Er is een nieuw treasurybeleid vastgesteld en ook een nieuwe nota reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen.

Grondbeleid

In 2017 is het eerste meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) vastgesteld. Jaarlijks informeren we de raad integraal over de actuele grondexploitatie-ontwikkelingen.

Inkoop en aanbesteding

Digitaal aanbesteden is in 2017 de standaard geworden bij de aanbesteding van werken. De aanbesteding van de telefooncentrale, de start van het FIC (Ferry Innovation Centre) en de inbesteding van de energiecontracten waren enkele grote inkooptrajecten in 2017.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

KCC

De medewerkers van het KCC zijn de in- en externe klant van de gemeente Gorinchem klantvriendelijk, efficiënt en effectief van dienst geweest.