Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV01 Bestuur

3.447

2.169

2.004

1.648

357 V

TV02 Burgerzaken

1.841

1.138

530

518

13 V

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

413

411

420

472

52 N

Lasten Bestuur en Ondersteuning

5.700

3.718

2.954

2.637

317 V

TV01 Bestuur

21

3

3

125

123 V

TV02 Burgerzaken

723

748

748

752

4 V

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

684

632

635

635

0 N

Baten Bestuur en Ondersteuning

1.427

1.382

1.385

1.511

126 V

Totaal saldo van baten en lasten

-4.273

-2.336

-1.570

-1.126

443 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-4.273

-2.336

-1.570

-1.126

443 V

TV01 Bestuur
Het voordeel op de baten en de lasten heeft te maken met de voorziening pensioentegoeden bestuurders. Het doel van deze voorziening is om te beschikken over voldoende vermogen om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van (voormalige) leden van het college van B&W te kunnen voldoen. In de begroting 2017 is rekening gehouden met een storting in de voorziening van € 400.000 omdat de actuariële rente destijds daalde. Omdat de actuariële rente is gestegen, is deze storting van € 400.000 niet nodig. Dit verklaart het voordeel op de lasten. Daarnaast hoeft door de stijging van de actuariële rente minder vermogen aangehouden te worden en kan de voorziening gedeeltelijk vrij vallen met een bedrag van € 125.000. Deze vrijval verklaart het voordeel bij de baten. Omdat de bijgestelde rente aan het einde van het jaar bekend wordt gemaakt, heeft hierop niet eerder een budgettaire bijstelling plaatsgevonden.

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
Diverse servicekosten over de jaren 2012 t/m 2015 zijn, met terugwerkende kracht, in het jaar 2017 verrekend met gebruikers van verhuurd gemeentelijk vastgoed. De in rekening gebrachte voorschotten waren hoger dan het daadwerkelijke verbruik. De afrekening leidt daarom tot een nadeel van c.a. € 50.000.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Aanhanger tractor Beko super 450 2015

25

-

-

-

25

V

Vervanging telefooncentrale 2017

200

-

14

14

186

V

Sofware 2017

80

-

80

80

-

ja

Hardware 2017

83

-

20

20

63

V

ja

Aanhanger tractor Beko super 451 2017

27

-

-

-

27

V

Totaal Lasten

415

-

114

114

301

V

Totaal investeringen

415

-

114

114

301

V

Aanhanger tractor Beko super 450 2015 / 451 2017
De voorgenomen vervanging van de aanhangers in 2015 en 2017 heeft nog niet plaatsgevonden omdat de technische staat van de aanhangers hier nog geen aanleiding toe gaf. Deze vervanging wordt betrokken bij de actualisatie van het gemeentelijk tractieplan, waarvan de gevolgen aan de raad worden voorgelegd bij de Perspectiefnota 2019.

Vervanging telefooncentrale 2017
De gunning van de Europese aanbesteding voor de vervanging van de telefooncentrale heeft in oktober 2017 plaatsgevonden. De planning is dat de nieuwe (digitale) telefooncentrale in mei 2018 operationeel is.