Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Beleid vergunningverlening, toezicht en handhaving

Het afgelopen jaar is geconstateerd dat zowel landelijk als lokaal toezicht en handhaving een andere plaats heeft ingenomen. Eerst dient in kaart gebracht te worden welke gevolgen dit heeft voor de gemeente. Omdat hiervoor in 2017 onvoldoende capaciteit beschikbaar was, wordt in 2018 het beleid geactualiseerd.

Radicalisering

Er zijn in 2017 diverse interne awareness bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is begonnen met het opstellen van gemeentelijk radicaliseringsbeleid ter voorkoming en aanpak van radicalisering.

Horecabeleid

Voor het opstellen van een beleidsnota waren wij in afwachting van de uitkomsten van de Visie van de Stad, het citymarketing plan en het evenementenbeleid. Daarnaast zal met het college gekeken worden naar de wensen voor de toekomst. Daarom is er nog geen invulling gegeven aan een beleidsnota.

Nieuw integraal veiligheidsplan

In 2017 zijn wij begonnen met een eerste inventarisatie van de onderwerpen die in het veiligheidsplan moeten worden opgenomen. Het nieuwe veiligheidsplan zal met de nieuwe raad gedeeld worden.

Evenementenbeleid

Tijdens diverse ontmoetingssessies met inwoners, organisatoren en ondernemers is input verzameld om in 2018 te komen tot een nieuw evenementenbeleid.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Wijkcoach

Het afgelopen jaar heeft de wijkcoach zich ingezet op het ondersteunen en bijstaan van kwetsbare bevolkingsgroepen. Zijn inzet en ondersteuning van de maatschappelijke organisaties heeft de veiligheid en leefbaarheid in de wijken bevorderd.

Wijkbeheer

2017 heeft in het teken gestaan van de uitvoering en verdere uitrol van de raadsopdracht burgerparticipatie. Dit heeft geresulteerd in ca. 40 burgerinitiatieven (o.a. de natuurspeelplaats in de Gildenwijk, de herinrichting van de speelplaatsen Kalkhaven en Tweemaster, het plaatsen van bloembakken bij het Joodse monument, de aanleg van de ontmoetingstuin in de Binnenstad (Bagijnenwalstraat) en het energie-event in Hoog Dalem).

De jaarlijkse veiligheidsmarkt heeft dit jaar plaatsgevonden in de Binnenstad en de inzet van de buurtpreventieteams en het preventieteam Piazza is gecontinueerd.

Port security

Het nieuwe Havenbeveiligingsplan Gorinchem 2017 is vastgesteld en goedgekeurd door het Ministerie Vervoer en infrastructuur.

Sociale veiligheid MerwedeLingeLijn (MLL)

De banden met de provincie zijn aangehaald waardoor nu in het programma van eisen voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerder op de MLL nadrukkelijk wordt gewezen op de verplichting tot samenwerking met het platform sociale veiligheid. Daarnaast zijn er diverse overleggen gevoerd met het Reizigersoverleg Dordrecht Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (RODAV), hebben er diverse gezamenlijke handhavingsacties in en om de trein plaatsgevonden en hebben er beeldschouwen op de stations plaatsgevonden.

Coördinatie grootschalige evenementen

Ook dit jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de veiligheidspartners en organisatoren, gezorgd voor het veilige verloop van de grote, meerdaagse evenementen in de stad zoals de zomerfeesten, het hippiefeest en de Open Havendagen.

Toezicht en handhaving

De cameraobservanten hebben met de opsporingsinstanties (Politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA's)) diverse incidenten kunnen voorkomen en met behulp van de camerabeelden zijn er diverse aanhoudingen verricht. De BOA's hebben naast hun reguliere taken in de wijken op basis van meldingen, verkeersbeleid en de aandachtspuntenlijsten dit jaar ook extra aandacht besteed aan het uitstallingbeleid en onderzoeken naar inschrijvingen en bewoning op adressen. Tevens zijn dit jaar alle Drank- en Horecavergunningen gecontroleerd.