Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.604

2.832

2.950

2.897

53 V

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.935

2.114

1.547

1.679

132 N

Lasten Veiligheid

5.538

4.946

4.497

4.576

78 N

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

215

155

126

336

210 V

TV12 Openbare orde en Veiligheid

604

615

597

690

93 V

Baten Veiligheid

819

770

723

1.026

303 V

Totaal saldo van baten en lasten

-4.719

-4.176

-3.774

-3.550

225 V

Stortingen reserves

0

0

741

600

141 V

Onttrekkingen reserves

0

0

922

922

0 V

Resultaat

-4.719

-4.176

-3.593

-3.227

366 V

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) viel lager uit als gevolg van een eerder gerealiseerde bezuiniging dan voorzien. Met name daardoor vallen de lasten op dit taakveld c.a. € 53.000 lager uit.

Het positieve rekeningsaldo 2016 van de VRZHZ is verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor Gorinchem betekende dit een bedrag van c.a. € 178.000. Samen met de afrekening van servicekosten over 2014 en 2015 met voormalig huurder van de brandweerkazerne, Rivas, leverde dit het voordeel aan baten op.

TV12 Openbare orde en Veiligheid
De totale gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van het project "Reizigerstunnel Gorinchem" bedraagt bruto € 1,3 mln. De nieuwe reizigerstunnel wordt voorzien van een lift en een hellingbaan. De provincie draagt daarin c.a. € 0,8 mln. bij zodat als netto gemeentelijke bijdrage c.a. € 0,5 mln resteert. Deze bijdragen vinden gefaseerd over de jaren plaats. Voor 2017 was onze bijdrage geraamd op c.a. € 150.000. In de nieuwe overeenkomst met ProRail is onze bijdrage voor dit jaar vastgesteld op c.a. € 250.000. De overschrijding op dit taakveld wordt met name verklaard door de hogere bijdrage aan ProRail samen met de kosten van planuitwerking ad € 41.000. In totaal is er dit jaar voor het project "Reizigerstunnel Gorinchem" c.a. € 141.000 meer uitgegeven dan oorspronkelijk in onze begroting geraamd. Van kostenverhoging is geen sprake, alleen van verschuivingen in de financiële planning. De storting in de reserve valt dan ook c.a. € 141.000 lager uit.

Het voordeel op de baten ad € 93.000 is met name het gevolg van onderstaande ontwikkelingen:
Voor het samenwerkingsverband platform sociale veiligheid MLL hebben we van de provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen van c.a. € 36.000. De uitgaven voor dit platform waren in 2017 c.a. € 16.000 hoger dan de totale bijdragen van de diverse deelnemende partijen. Derhalve is een beroep gedaan op het bedrag uit voorgaande jaren dat hiervoor nog "op de balans" beschikbaar was. In het kader van de handhaving hebben we in 2017 werkzaamheden verricht voor Staatsbosbeheer. Daarvoor hebben we een bijdrage ontvangen van c.a. € 17.000. Staatsbosbeheer pakt deze werkzaamheden vanaf 1 januari 2018 zelf op. Daarnaast hebben de BOA's ook meer werkzaamheden verricht voor andere gemeenten waardoor we c.a. € 20.000 aan extra inkomsten ontvingen.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Dierenasiel Gorinchem

39

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Verv. 3 auto's toezicht en handhaving

45

-

-

-

45

V

Camera uitleesruimte, camera 2017

35

-

8

8

27

V

Totaal Lasten

80

-

8

8

72

V

Totaal investeringen

80

-

8

8

72

V

Verv. 3 auto's toezicht en handhaving
De voorgenomen vervanging van 3 auto's voor de toezichthouders heeft nog niet plaatsgevonden omdat de technische staat hier nog geen aanleiding toe gaf. De verwachting is dat de 3 auto's in 2018 vervangen worden.

Camera uitleesruimte,camera 2017
Met de vervanging van de huidige camera's is vertraging opgelopen omdat (onvoorzien) eerst onderzocht moet worden of de nieuwe camera's goed werken op de huidige infrastructuur. Eind 2017 is er een proefopstelling gerealiseerd en als het type camera geschikt blijkt dan zullen de overige camera's in de eerste helft van 2018 vervangen worden.