Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Aanpak herinrichting het Eind

De resultaten die opgehaald zijn door middel van brede inspraak zijn vertaald naar diverse varianten voor een mogelijke herinrichting van het Eind. Deze zijn gepresenteerd in de raadsvergadering van oktober. De raad heeft het college verzocht een concreet voorstel uit te werken. In januari 2018 is een concreet voorstel aan de raad voorgelegd en is een besluit genomen.

Herinrichting Groenmarkt

fase II

In juni is de raad geïnformeerd over de herinrichting van de Groenmarkt (tweede fase). De realisatie van het inrichtingsplan is in het vierde kwartaal opgepakt.

Aanbesteding OV

In 2017 heeft de provincie, in samenspraak met regio en gemeenten, een aanbesteding uitgeschreven waar 3 vervoerders op in hebben geschreven: Arriva, EBS en Qbuzz. In januari 2018 is de concessie gegund aan Qbuzz.

OV Lingewijk

Op zaterdag 19 augustus is gestart met een proef voor openbaar vervoer in de Lingewijk. De pilot komt voort uit een initiatief van wijkbewoners die samen met de lokale politiek aandacht hebben gevraagd voor verbetering van het openbaar vervoer in de wijk. Met de pilot wil de gemeente onderzoeken of er voldoende behoefte is voor een permanente busverbinding in de Lingewijk. De busverbinding blijft tot eind 2018 in stand en wordt in de zomer van 2018 geëvalueerd.

Verbeteren bereikbaarheid

Op 5 september 2017 is de bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat getekend met betrekking tot de realisatie van de aansluiting Scheiwijk A27. Op 4 december 2017 volgde de Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27 Houten - Hooipolder.

De realisatie van de capaciteitsuitbreiding aansluiting Gorinchem-oost is in het eerste kwartaal 2018 afgerond.

Waterverbinding

Loevestein -

Zaltbommel

De verbinding Loevenstein - Zaltbommel is in overleg met gemeente Zaltbommel uitgesteld naar 2018 wegens het niet kunnen verkrijgen van een geschikt huurschip. De benodigde financiën zijn door de gemeenteraad van Zaltbommel vastgesteld en beschikbaar gesteld. Deze pilot komt voor rekening en risico van de gemeente Zaltbommel.

Fietsparkeren

Er heeft een fietsparkeeronderzoek plaatsgevonden dat inzicht geeft in de parkeermotieven en -wensen. Dit zal als basis dienen voor het op te stellen fietsparkeerbeleid in 2018.

Voetgangerstunnel Station Gorinchem

ProRail heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat het aanbestedingstraject in het eerste kwartaal 2018 wordt afgerond, waarna de voorbereidingen tot uitvoering starten.

Evaluatie parkeren

Het college van b en w is een evaluatie van het parkeerbeleid gestart en in de I&O-sessie van december is de raad daar in meegenomen. Bij deze evaluatie krijgen de doelgroepen (bewoners, bezoekers en bedrijven) een prominente rol.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Verkeersongelukken

Vele locaties/situaties zijn in 2017, al dan niet aangedragen door inwoners, bekeken en/of aangepast. Voorbeelden zijn: Rotonde Eike's Hof, rotonde Merwedonk, inrit Kweeklust, fietspaaltjes, enz.

Planologie

De thema's verkeer en vervoer maken structureel en integraal onderdeel uit van de diverse planologische ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan de planologische ontwikkeling voor Groote Haar, Hoog Dalem, Mollenburg, etc.

Weginrichting

Bij het onderhouden van diverse wegen zijn deze geoptimaliseerd op basis van wensen van inwoners en eisen op het gebied van verkeersveiligheid.

Regionaal

Diverse verkeersveiligheidsprojecten zijn in regionaal verband uitgevoerd. Denk hierbij aan o.a. de BOB-campagne, gebruik van smartphone tijdens het fietsen, etc.

Verkeersveiligheid

In het kader van de verbetering van de Verkeersveiligheid zijn diverse gedragsbeïnvloedingsprojecten uitgevoerd. Denk hierbij aan het project Drive experience, een praktijkdag voor jonge verkeersdeelnemers, het faciliteren van een vaste (oefen)route voor het praktijkfietsexamen en het opzetten en onderhouden van verkeerscommissies op PO scholen. Daarnaast zijn landelijke en regionale acties uitgevoerd op het gebied van bellen/appen op de fiets, alcohol in het verkeer, etc.

Evenementen

Een veelheid aan grote en kleine evenementen is voorzien van een verkeers- en parkeertoets en algemene advisering.

Veerdienst

We onderhouden diverse veerverbindingen, verzorgen de calamiteitenbestrijding op het water en bieden vraagafhankelijk vervoer aan over het water.

Haven

We exploiteren ligplaatsen voor passanten, winterplaatsen, de historische haven, de passagierssteiger voor de rijncruises en bedienen de sluis voor het schutten van pleziervaartuigen vanaf de Merwede naar de Lingehaven en vice versa. Daarnaast organiseert de havendienst de jaarlijkse terugkerende evenementen Open Havendagen en Botenbeurs en om de 2 jaar mede het Lingehavenconcert.

Parkeren

Ook in 2017 zijn werkzaamheden verricht op het gebied van parkeerregulering/ en betaald parkeren in de binnenstad. Denk daarbij aan de uitgifte van parkeervergunningen, verlenen van parkeerontheffingen, handhaving, beheer van parkeergarages en parkeerapparatuur.

Verkeer

Aan diverse straten is in 2017 onderhoud gepleegd, zodat deze blijven voldoen aan de eisen die o.a. in het meerjarenonderhoudsplan Wegenbeheer worden gesteld.