Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV21 Verkeer en vervoer

5.258

4.585

4.588

4.563

25 V

TV22 Parkeren

1.537

1.207

1.173

1.170

3 V

TV23 Recreatieve Havens

444

341

341

396

55 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

164

165

165

166

1 N

TV25 Openbaar vervoer

3.257

2.998

3.078

3.480

403 N

Lasten Verkeer en vervoer

10.660

9.295

9.345

9.776

431 N

TV21 Verkeer en vervoer

484

335

323

325

3 V

TV22 Parkeren

684

684

689

746

57 V

TV23 Recreatieve Havens

98

139

123

105

17 N

TV24 Economische Havens en waterwegen

32

40

140

147

8 V

TV25 Openbaar vervoer

2.938

2.820

2.743

2.977

234 V

Baten Verkeer en vervoer

4.236

4.017

4.017

4.301

284 V

Totaal saldo van baten en lasten

-6.424

-5.278

-5.328

-5.475

146 N

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

6

6

6

6

0 V

Resultaat

-6.418

-5.272

-5.323

-5.469

146 N

TV22 Parkeren / TV063 Parkeerbelasting
De opbrengst van de parkeergarages valt c.a. € 59.000 hoger uit dan de raming van € 689.000. Dit wordt deels verklaard door een verschuiving van het straatparkeren naar het parkeren in de parkeergarages.

De heffing over straatparkeren is een gemeentelijke belasting en de inkomsten daarvan worden verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen. De opbrengst uit de parkeerautomaten is € 127.000 lager dan de raming van € 1.464.000. Een deel van het verschil wordt veroorzaakt door de bovengenoemde verschuiving. De totale parkeeropbrengsten vallen per saldo c.a. 2%, zijnde € 53.000 lager uit dan geraamd.

TV23 Recreatieve Havens
De extra uitgaven zijn o.a. het gevolg van de noodzakelijke vervanging van de droogautomaat en het herstellen van de geiser c.a. in het voorzieningengebouw, de verplaatsing van Wifi etc. Ook is er in de Lingehaven grof vuil verwijderd en zijn de steigers en trappen gereinigd. Daarnaast is op onderdelen gebruik gemaakt van inhuur, in plaats van vaste bezetting om de flexibiliteit te bevorderen.

TV25 Openbaar vervoer
De hogere uitgaven zijn het gevolg van de aanvaringsschade van de veerboot Gorinchem X op 26 september 2017. De te verwachten kosten bedragen € 492.000. Daarnaast zien wij over alle exploitaties voordelen op de dieselkosten door de laagblijvende prijzen.

De kosten van de aanvaringsschade zijn geclaimd bij de verzekering. De raming van deze uitkering van de verzekering verklaart met name het voordeel bij de baten. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de veergelden van per saldo c.a. € 138.000, veroorzaakt door minder overzettingen. De per 1 april 2017 weggevallen provinciale subsidie voor de veerverbinding Werkendam is grotendeels opgevangen door extra bijdragen van de oevergemeenten. Verder waren er o.a. tegenvallers bij de afwikkeling van een vorige schade (tegenvaller € 30.000) en bij de opbrengsten reclame-uitingen en nevenactiviteiten (€ 24.000 minder inkomsten).

Voor de pilot Openbaar vervoer in de Lingewijk, is een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld. In 2017 is de pilot gestart. Omdat de financiële afwikkeling over 2017 met Arriva nog moet plaatsvinden, wordt voorgesteld om het gehele bedrag via een bestemmingsvoorstel mee te nemen naar 2018.

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Illuminatie vestingswalstructuur 2014

115

100

18

118

3

N

ja

Openbare verlichting 2016

159

88

71

159

-

ja

Openbare verlichting 2017

159

-

78

78

81

V

Parkeerautomaten straatparkeren

370

257

-

257

113

V

ja

Software e-loket parkeren

45

-

-

-

45

V

Vervangen verkeersregelinstallatie 2012

250

6

26

32

218

V

Verkeersregelinstallaties

115

-

74

74

41

V

Restauratie Lingehaven

873

893

1

894

21

N

ja

Tracé Oost II, aansluiting A15

4.426

1.073

2.037

3.111

1.315

V

Twee rotondes Spijksesteeg

1.401

701

250

951

450

V

A15 randwegen openbare verlichting

58

7

-

7

51

V

Aanpassen Groenmarkt 2017

250

-

105

105

145

V

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan fase 1 en 2

328

151

215

366

38

N

Vervanging straatmeubilair 2017

92

-

17

17

75

V

Vervanging verkeersborden 2017

40

-

14

14

26

V

Station Gorinchem-Noord

8.843

2.036

4

2.040

6.803

V

Totaal Lasten

17.524

5.312

2.910

8.222

9.302

V

Baten

Illuminatie vestingswalstructuur 2014

80

74

6

80

-

ja

Restauratie Lingehaven

181

209

55

265

84

V

ja

Tracé Oost II, aansluiting A15

1.162

-

35

35

1.127

N

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan

113

63

50

113

-

Station Gorinchem-Noord

264

-

-

-

264

N

Totaal Baten

1.800

346

146

493

1.307

N

Totaal investeringen

15.724

4.966

2.764

7.729

7.995

V

Parkeerautomaten straatparkeren
Het project parkeerautomaten betrof het vervangen van de parkeerautomaten van een “analoog-systeem” naar een “digitaal-systeem”. Hiervoor moesten de parkeerapparaten buiten maar ook de ondersteunende systemen vervangen worden. Verschillende aanbestedingen hebben een voordeel opgeleverd waardoor we bij de afronding van het project €113.000 minder hebben uitgegeven.

Twee rotondes Spijksesteeg
De werkzaamheden in Gorinchem-Oost in het kader van de verkeersdoorstroming aan de Spijksesteeg, de Griendweg, de Newtonweg en de aansluiting op de A15 worden in 2018 afgerond. Voor de nog resterende werkzaamheden is het huidige krediet voldoende. Naar het zich laat aanzien zullen wij dit investeringskrediet bij de jaarrekening 2018 afsluiten. Hierbij worden ook de kredieten voor het vervangen van de verkeersregelinstallatie en voor de openbare verlichting van de randwegen A15 betrokken.

Tracé Oost II, aansluiting A15
De aanpassing van Tracé Oost II is nog niet volledig afgerond. Het restantkrediet is beschikbaar voor de nog uit te voeren werkzaamheden. De geraamde baten van ruim € 1,1 mln. (waaronder bijdrage van de procincie en CV Hoog Dalem) zullen aan het einde van de investering worden gerealiseerd. Dit verklaart het (ogenschijnlijke) nadeel op de baten.

Herinrichten schoolomgeving Hiemstralaan fase 1 en 2
De eerste en tweede fase van de herinrichting van de schoolomgeving Stalkaarsen zijn inmiddels afgerond. Enerzijds door een te optimistische wijze van begroten en anderzijds door de participatie met bewoners die op onderdelen voor aanpassing van het oorspronkelijke plan heeft geleid, is per saldoeen tekort van c.a. € 40.000 ontstaan. Voor de derde en laatste fase van de herinrichting wordt op dit moment een voorstel aan de raad voorbereid, waarbij dit tekort financieel wordt betrokken.

Station Gorinchem-Noord
Met de aanleg van het station is nog niet gestart. Ook de hiervoor geplande subsidie ad € 264.000 is niet gerealiseerd.