Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Marketing

Onder de vlag van 'Mooi Gorinchem' zijn tal van citymarketingactiviteiten uitgevoerd, passend bij de doelstellingen van de Raadsopdracht Binnenstad/Stadspromotie. Ten behoeve van het bereiken van een balans in investeringen door de 'stad' en gemeente in citymarkeringactiviteiten, is op initiatief van de ondernemers binnenstad gekomen tot invoering van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de binnenstad.

Bedrijvigheid

Het strategisch accountmanagement heeft invulling gekregen met 13 bedrijfsbezoeken. Nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven of actuele ontwikkelingen zijn leidend geweest bij de keuze van de bedrijven. Daarnaast was de gemeente gastheer voor een ledenvergadering van de IKG Ondernemersvereniging. In deze bijeenkomst heeft de ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid Holland - Innovation Quarter - haar dienstverlening aan het bedrijfsleven gepresenteerd. Verder is deelgenomen aan de Fenexpo beurs in de Evenementenhal om in contact te treden met het regionale bedrijfsleven.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Lokale en regionale toeristische promotie

Diverse activiteiten in het kader van de viering van 500 jaar Grote Toren zijn samen met andere partijen georganiseerd. Ook is een golfevenement in de binnenstad/op de wallen georganiseerd. In diverse bladen zijn advertenties/advertorials geplaatst. Een promotiefilmpje is gemaakt en vertoond in een druk bezochte bioscoop in de regio. Op reclamezuilen langs de A15 en de A27 is geadverteerd.

Marketing

Het marketingconcept Mooi Gorinchem is verder uitgerold. Geparticipeerd is in marketingactiviteiten van de ANWB, de Hollandse Waterlinies, de TOP's, etc.

Productieontwikkeling

In het kader van de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks is een boekje over de Vesting Gorinchem gerealiseerd. Verder zijn in verschillende apps routegebonden producten van Gorinchem en de regio opgenomen. Ondersteuning is gegeven aan de realisatie van een wandelknooppuntennetwerk in de regio AV.

Toerisme

In het verslagjaar is aangehaakt bij een op komst zijnde grootschalige toeristische gebiedsontwikkeling, zijnde NL Delta/Biesbosch/Haringvliet. Dit moet leiden tot het verbinden van de deelgebieden Vestingdriehoek, Biesbosch, Waterdriehoek en Haringvliet.

De riviercruisemarkt groeit hard. Dit biedt mogelijkheden voor economische groei.

Gorinchem is bestuurlijk aangehaakt bij het initiatief om op bovenregionaal niveau in het Zuid-Westelijk Deltagebied te komen tot een samenwerkingsverband op het gebied van productontwikkeling en marktbewerking.

Acquisitie

Acquisitie met betrekking tot de invulling leegstaande winkelpanden is ondergebracht bij de door het Binnenstadsmanagement gevormde projectgroep 'Gorinchem Winkelstad/Stedelijke Herverkaveling'.

Beleidsontwikkeling algemeen

Geparticipeerd is in de economische beleidsontwikkeling in de regio AV en op het niveau van ZHZ. Het gaat hier om het maritieme domein als onderdeel van het traject Grenzeloos Samenwerken, waarmee wordt beoogd om te komen tot nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Op het niveau van ZHZ is gestart om te komen tot een kwalitatieve verdieping van de regionale bedrijventerreinenstrategie op basis van de "provinciale behoefteraming bedrijventerreinen".

Maritiem

De deelname aan het programma Maritime Delta is voortgezet en heeft ondermeer geleid tot een kennisevent voor het maritieme bedrijfsleven. De Leertuin Maritiem is door de gemeente Gorinchem bestuurlijk getrokken evenals de maritieme opgave in de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) . Het accent in het maritieme domein ligt op de ontwikkeling van het MBO+ onderwijs en de aansluiting van het onderwijs met de (maritieme) maakindustrie. Daarnaast is verdere aansluiting gezocht bij de maritieme buurgemeenten en andere actoren in ZHZ.

Bedrijventerreinen

De ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerrein Oost II heeft geleid tot de uitgifte van ruim 6.000 m2 bedrijfsgrond. Er resteert nu nog 2 hectare voordat deze volledig is uitgegeven. Aan de Handelskade is een kavel ter grootte van 3.400 m² verkocht. Verder hebben de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Groote Haar geleid tot een vastgesteld bestemmingsplan. Tot slot is de revitalisering van Avelingen-Oost afgerond en op Avelingen-West gestart.

ROM-S

In verband met de naderende volledige uitgifte van Schelluinen-West (ROM-S) is door de gemeente Giessenlanden de bestemmingsplanprocedure gestart voor de realisatie van fase 2 van het bedrijventerrein.