Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV31 Economische ontwikkeling

432

278

360

348

12 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.128

12.518

10.947

3.616

7.331 V

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

47

38

38

21

16 V

TV34 Economische promotie

520

484

561

569

8 N

Lasten Economie

5.127

13.318

11.906

4.555

7.351 V

TV31 Economische ontwikkeling

6

17

0

0

0 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.184

12.401

10.268

4.055

6.213 N

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

40

75

75

40

35 N

TV34 Economische promotie

21

0

14

12

2 N

Baten Economie

9.251

12.492

10.357

4.107

6.250 N

Totaal saldo van baten en lasten

4.124

-826

-1.549

-448

1.101 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

4.124

-826

-1.549

-448

1.101 V

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur bevat de lasten en baten van de grondexploitaties van bedrijventerreinen Groote Haar en Oost II. Het voordelige resultaat op taakveld van per saldo c.a. € 1,1 mln. is o.a. het gevolg van de bijstelling van de verliesvoorziening Groote Haar. Ten opzichte van de bijgestelde cijfers uit de tussentijdse rapportage, waar werd uitgegaan van een aanvulling van de voorziening met € 0,5 mln., kon de voorziening uiteindelijk worden verlaagd met € 0,3 mln. (per saldo € 0,8 mln. voordelig). De bijgestelde regelgeving van het BBV schrijft voor dat op winstgevende grondexploitaties al gedurende de exploitatie winst moet worden genomen, naar rato van de voortgang van de ontwikkeling en verkopen. Het totale te verwachten resultaat van de grondexploitatie Oost II is berekend op € 7,6 mln. In eerdere jaren is reeds ca € 5 mln. aan winst genomen, in 2017 wordt nog € 0,3 mln. aan winst genomen. Voor de belangrijkste ontwikkelingen op de verschillende grondexploitaties wordt verder verwezen naar de paragraaf Grondbeleid en Vastgoedbeleid.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

98

VVV

65

Stichting Vestingdriehoek

11

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Avelingen-Oost uitvoering

1.877

1.141

380

1.521

356

V

Totaal Lasten

1.877

1.141

380

1.521

356

V

Baten

Avelingen-Oost uitvoering

888

295

52

347

541

N

Totaal Baten

888

295

52

347

541

N

Totaal investeringen

989

846

328

1.174

185

N

Avelingen-Oost uitvoering
De eerste fase voor de revitalisering van het bedrijventerrein Avelingen (West) is afgerond. De provincie draagt bij in de kosten en hun subsidie is gebaseerd op de kosten die de gemeente maakt. Een deel hiervan (de apparaatskosten) komt echter niet voor cofinanciering in aanmerking. Omdat hier wel rekening mee was gehouden, is er een tekort ontstaan van per saldo ca. € 185.000. Voor fase twee en drie wordt momenteel een voorstel aan de raad voorbereid. Voor de dekking hiervan kunnen - na besluitvorming - een deel van de financiële bonus vanuit het project "Ruimte voor Rivier" en een subsidie van de provincie Zuid-Holland gebruikt worden. Bij dit voorstel wordt ook het saldo van de baten en lasten (van € 185.000) van fase één betrokken. Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een aanzienlijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied Avelingen-West en Oost.