Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Leerplicht

Vanuit de DG&J is de pilot last onder dwangsom uitgevoerd, waardoor schoolverzuim wordt aangepakt. Dit gebeurt in samenwerking met het jeugdteam en sociaal team.

Integraal Kind Centra (IKC)

Het eerste IKC is in gebruik genomen in de brede school Merweplein.

IHP

IHP-Primair Onderwijs: in mei 2017 is vastgesteld wat er gaat gebeuren met de basisscholen in Gorinchem-Oost/Hoog Dalem: namelijk nieuwbouw voor een brede school in Hoog Dalem, uitbreiding Jenaplanschool, renovatie, optimalisatie en verduurzaming van de bestaande schoolgebouwen in Gorinchem-Oost.

IHP-Voortgezet onderwijs: de besluitvorming Sg. Gomarus is afgerond waardoor de (beperkte) uitbreiding van de hoofdlocatie aan de Hoefslag kan worden uitgevoerd en er een dependance van Gomarus komt in Zaltbommel.

IHP- Speciaal Onderwijs: de schoolgebouwen van het speciaal onderwijs zijn gerenoveerd.

Ondernemersprijs voor scholieren

De eerste ondernemersprijs voor scholieren is in juni 2017 uitgereikt aan Ian van der Loo met Illcustoms waar sneakers en exclusieve merkkleding een tweede leven krijgen.

Visie op onderwijs in Gorinchem

Het traject is in 2017 gestart en gezamenlijk met het onderwijsveld wordt de visie op onderwijs verder uitgewerkt.

Zomerschool verbreden

De Zomerschool biedt aan leerlingen (van 9 tot 18 jaar) extra onderwijstijd. Dit zorgt voor continuïteit in het onderwijsproces tijdens de zomerperiode. Naast extra Nederlandse taal is ook ingezet op: integratie, verhogen van de weerbaarheid, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en vitaal burgerschap. Uiteindelijk waren alle vijf weken volgeboekt met 15 leerlingen per week. Betreffende leerlingen hebben (1 of 2 weken lang) een programma gevolgd.

Thuis nabij Onderwijs

Na intensief overleg met Yulius blijft zowel het speciaal onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs als onderwijsaanbod behouden voor Gorinchem. Een campus voor primair speciaal onderwijs is gerealiseerd in het scholengebied Dr. Hiemstralaan/Dr. Bauerstraat.

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Een HBO-opleiding voor ICT, Da Vinci, is in september 2017 gestart. Drie HBO-initiatieven (ICT, Composieten en Liberal Arts & Sciences) zijn in oktober tijdens een Informatie & Ontmoeting parallelsessie gepresenteerd. Op 21 december is een intentieovereenkomst ondertekend voor de mogelijke vestiging van een HBO Liberal Arts & Sciences. De gemeente en de stichting Hoger Onderwijs Gorinchem werken op deze manier samen aan de komst van een HBO Liberal Arts & Sciences in Gorinchem.

Onderwijs aan vluchtelingen

In 2017 hebben gemiddeld 120 leerlingen (statushouders en azc-leerlingen) deelgenomen aan de Internationale Schakelklas (ISK). In ieder geval tot eind 2018 is voorzien in de huisvesting.

Voortijdig School Verlaten (VSV)

In 2017 hebben wij ingezet op activiteiten om het aantal VSV-ers verder terug te dringen.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Leerplicht

Vanuit de uitvoerende DG&J wordt de problematiek rondom schoolverzuim actief benaderd door middel van onder andere een persoonlijke aanpak van informeren, coachen, adviseren en stimuleren. Er zijn concretere afspraken gemaakt met de scholen en dan met name met het mbo, waardoor zoveel mogelijk thuiszitters of ongeoorloofd verzuim wordt voorkomen.

Onderwijs

De DG&J zorgt in samenwerking met de regio ZHZ-gemeenten voor de uitvoering van een deel van de onderwijswetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de leerplicht en startkwalificaties.

Leerlingenvervoer

Er is voor 68 leerlingen met een beperking het schoolvervoer van en naar school geregeld.

Integraal huisvestingsplan

Via het Integraal Huisvestingsplan wordt door de gemeente kwalitatief goede, gevarieerde en gespreide onderwijshuisvesting gefaciliteerd. Er zijn o.a. 2 scholen voor speciaal onderwijs gerenoveerd.

Brede scholenbeleid algemeen

We zijn gestart met de evaluatie van het brede scholenbeleid dat in 2011 is opgesteld. Deze opdracht is gecombineerd met de evaluatie van de buurthuizen tot de evaluatie buurthuisfunctie brede scholen en buurthuizen. In eerste instantie is er gestart met het wijkprofiel (de buurthuisfunctie). In 2018 worden de overige profielen van de brede school (zorgprofiel, kansenprofiel, opvangprofiel en verrijkingsprofiel) ook geëvalueerd. Uiteindelijk moeten beide evaluaties leiden tot een doorontwikkeling van het beleid.

Onderwijsachter-

standenbeleid (OAB)

De uitvoering van het OAB (het voorkomen en bestrijden van leerachterstanden onder 0-12 jarigen) is gecontinueerd. Dit is bereikt door een veelheid aan preventieve activiteiten te organiseren binnen het domein van taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek (zoals schakelklassen, boekenpret, peutercafé, voorschool, logopedie, taalprojecten, etc).